Anfanger

Formaterar den första bokstaven i ett stycke med en versal bokstav i större teckenstorlek, som kan sträcka sig över flera rader. Stycket måste omfatta minst det antal rader som du anger i rutan Rader.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Paragraph - Drop Caps tab.

Choose View - Styles - open context menu Modify/New - Drop Caps tab.


Inställningar

Display drop caps

Använder anfanginställningen i det markerade stycket.

Helt ord

Visar den första bokstaven i det första ordet i stycket med en anfang, och de återstående tecknen i ordet i större stil.

Antal tecken

Ange hur många tecken som ska konverteras till anfang.

Rader

Ange hur många rader som anfangen kan sträcka sig över, räknat från den första raden i stycket och neråt. Anfanger kan inte sättas in i kortare stycken. Du kan välja ett värde mellan 2 och 9 rader.

Space to text

Ange hur mycket utrymme som ska lämnas mellan anfangen och resten av texten i stycket.

Innehåll

Anfangstext

Ange den text som ska visas som anfang i stället för de första bokstäverna i stycket.

Teckenformatmall

Välj den formatmall som anfangen ska formateras med. Om du vill använda den aktuella formateringen i stycket väljer du [Ingen].

Förhandsgranskningsfält

Displays a preview of the current selection.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Stötta oss!