Poster (litteraturförteckning)

Ange format för posterna i en litteraturförteckning.

Så här använder du det här kommandot...

D'oh! You found a bug (text/swriter/00/00000404.xhp#verz37 not found).


Typ

Vilka typer som visas beror på litteraturreferensernas olika källor.

Struktur och formatering

strukturraden anges hur posterna i indexet är sammansatta. Du kan ändra utseende på en post genom att ange kod eller text i de tomma rutorna på den här raden. Du kan också klicka i en tom ruta eller på en kod, och sedan klicka på en kodknapp.

Tabulator

Infogar en tabulator. Du kan lägga till inledande punkter i tabulatorn genom att markera ett tecken i rutan Utfyllnadstecken. Du kan ändra tabulatorns position genom att ange ett värde i rutan Tabulatorposition, eller markera kryssrutan Högerjustera.

Typ

Visar tillgängliga poster i litteraturförteckningen. Du kan lägga till en post på strukturraden genom att klicka på posten, klicka i en tom ruta på strukturraden, och sedan klicka på Infoga. Använd dialogrutan Definiera litteraturpost när du vill lägga till nya poster.

Infoga

Lägger till referenskoden för den markerade litteraturposten på strukturraden. Markera en post i listan, klicka i en tom ruta, och klicka sedan på den här knappen.

Ta bort

Tar bort den markerade referenskoden från strukturraden.

Alla

Applies the current settings to all levels without closing the dialog.

Teckenformatmall

Specify a character style for the selected icon in the Structure.

Redigera

Öppnar en dialogruta där du kan redigera den markerade teckenformatmallen.

Sortering efter

Ange sorteringsalternativ för litteraturposter.

Dokumentposition

Sorterar litteraturposter efter platsen för deras referenser i dokumentet. Välj det här alternativet om du vill använda automatiskt numrerade referenser.

Innehåll

Sorterar litteraturposterna efter de sorteringsnycklar som du anger, till exempel efter författare eller publiceringsår.

Sorteringsnyckel

1, 2 eller 3

Markera den post som litteraturposterna ska sorteras efter. Det här alternativet är bara tillgängligt om du markerar alternativfältet Innehåll under Sortera efter.

AZ

Sorterar litteraturposterna i stigande alfanumerisk ordning.

ZA

Sorterar litteraturposterna i fallande alfanumerisk ordning.

Stötta oss!