Poster (sakregister)

Ange format för förteckningsposter i ett sakregister.

Så här använder du det här kommandot...

Välj fliken Infoga - Förteckningar - Förteckningar - Poster (när sakregister är den valda typen) Välj fliken Infoga - Förteckningar - Förteckningar - Poster (när sakregister är den valda typen)


Nivå

Markera den nivå som du vill definiera.

Den första nivån "T" avser skiljetecken som består av en bokstav och delar upp förteckningsposterna alfabetiskt. Du kan aktivera de här skiljetecknen genom att markera kryssrutan Alfabetiskt skiljetecken i området Format.

Struktur och formatering

strukturraden anges hur posterna i indexet är sammansatta. Du kan ändra utseende på en post genom att ange kod eller text i de tomma rutorna på den här raden. Du kan också klicka i en tom ruta eller på en kod, och sedan klicka på en kodknapp.

Posttext

Inserts the text of the selected entry.

Tabulator

Infogar en tabulator. Du kan lägga till inledande punkter i tabulatorn genom att markera ett tecken i rutan Utfyllnadstecken. Du kan ändra tabulatorns position genom att ange ett värde i rutan Tabulatorposition, eller markera kryssrutan Högerjustera.

Heading info (HI)

Inserts heading information such as heading number or heading contents. Click on the HI icon to select what information to display.

Sidnummer (#)

Infogar postens sidnummer.

Alla

Applies the current settings to all levels without closing the dialog.

Teckenformatmall

Specify a character style for the selected icon in the Structure.

Redigera

Öppnar en dialogruta där du kan redigera den markerade teckenformatmallen.

note

The next three options are available when the T icon is selected.


Utfyllnadstecken

Välj det utfyllnadstecken som ska placeras framför tabulatorn.

Tabulatorposition

Ange önskat avstånd mellan vänster sidmarginal och tabulatorn.

Högerjustering

Justerar tabulatorn efter höger sidmarginal.

note

The next two options are available when the HI icon is selected.


Heading info

Select the heading information to include in the index entry.

Show up to level

Enter the maximum number of levels to show of the heading number. For example, select “3” to show up to three levels. If the heading number has fewer than three levels, then the actual number is shown.

Format

Teckenformatmall för huvudposter

Ange teckenformatmallen för huvudposterna i sakregistret. Du kan konvertera en förteckningspost till en huvudpost genom att klicka framför förteckningsposten i dokumentet och sedan välja Redigera - Förteckningspost.

Alfabetiskt skiljetecken

Använder begynnelsebokstäverna i alfabetiskt ordnade förteckningsposter som områdesrubriker.

Nyckel, kommaseparerad

Ordnar förteckningsposterna på samma rad, separerade av kommatecken.

Tabbarnas position relativ till indraget från styckeformatmallen

Placerar tabulatorn relativt det värde för "indrag från vänster" som anges i styckeformatmallen som markerades under fliken Mallar. Annars placeras tabulatorn relativt vänster textmarginal.

Stötta oss!