Poster (innehållsförteckning)

Ange posternas format i en innehållsförteckning.

Så här använder du det här kommandot...

Välj fliken Infoga - Förteckningar - Förteckningar - Poster (när innehållsförteckning är den valda typen) Välj fliken Infoga - Förteckningar - Förteckningar - Poster (när innehållsförteckning är den valda typen) Välj fliken Infoga - Förteckningar - Förteckningar - Poster (när innehållsförteckning är den valda typen) Välj fliken Infoga - Förteckningar - Förteckningar - Poster (när innehållsförteckning är den valda typen) Välj fliken Infoga - Förteckningar - Förteckningar - Poster (när innehållsförteckning är den valda typen)


Nivå

Markera den nivå som du vill definiera.

Struktur och formatering

strukturraden anges hur posterna i indexet är sammansatta. Du kan ändra utseende på en post genom att ange kod eller text i de tomma rutorna på den här raden. Du kan också klicka i en tom ruta eller på en kod, och sedan klicka på en kodknapp.

Kapitelnummer (E#)

Inserts the chapter number. To assign chapter numbering to a heading style, choose Tools - Chapter Numbering.

Posttext

Infogar kapitelrubrikens text.

Tabulator

Infogar en tabulator. Du kan lägga till inledande punkter i tabulatorn genom att markera ett tecken i rutan Utfyllnadstecken. Du kan ändra tabulatorns position genom att ange ett värde i rutan Tabulatorposition, eller markera kryssrutan Högerjustera.

Sidnummer (#)

Infogar postens sidnummer.

Hyperlänk

Skapar en hyperlänk för den del av posten som omges av inledande (LS) och avslutande (LE) hyperlänktaggar. På strukturraden klickar du i den tomma rutan framför den del som du vill skapa en hyperlänk för, och klickar sedan på den här knappen. Klicka i den tomma rutan efter den del du vill hyperlänka, och klicka sedan på den här knappen igen. Alla hyperlänkar måste vara unika. Tillgänglig endast för innehållsförteckningar.

Alla

Applies the current settings to all levels without closing the dialog.

Teckenformatmall

Ange formatmall för den markerade delen av strukturraden.

Redigera

Öppnar en dialogruta där du kan redigera den markerade teckenformatmallen.

Utfyllnadstecken

Välj det utfyllnadstecken som ska placeras framför tabulatorn.

Tabulatorposition

Ange önskat avstånd mellan vänster sidmarginal och tabulatorn.

Högerjustering

Justerar tabulatorn efter höger sidmarginal.

Format

Visas endast när du klickar på E# i strukturraden. Välj om kapitelnumren ska visas med eller utan avgränsare.

Utvärdera till nivå

Ange den lägsta hierarkinivån som objekt ska visas på i den genererade förteckningen.

Tabbarnas position relativ till indraget från styckeformatmallen

Placerar tabulatorn relativt det värde för "indrag från vänster" som anges i styckeformatmallen som markerades under fliken Mallar. Annars placeras tabulatorn relativt vänster textmarginal.

Stötta oss!