Databas

You can insert fields from any database, for example, address fields, into your document.

Så här använder du det här kommandot...

Välj fliken Infoga - Fält - Annan - Databas


Typ

Lists the available field types.

Fälttyp

Betydelse

Slumpvis datapost

Infogar innehållet i det databasfält du anger i rutan Datapostnummer som ett fält för kopplad utskrift, om det villkor du anger uppfylls. Endast poster som är valda med en multimarkering i datakällvyn beaktas.

Du kan använda det här fältet för att infoga flera dataposter i ett dokument. Infoga fältet Slumpvis datapost framför de fält för kopplad utskrift som innehåller en viss datapost.

Databasnamn

Infogar namnet på den databastabell som är markerad i rutan Databasurval. "Databasnamn" är ett globalt fält, d.v.s. om du infogar ett annat databasnamn i dokumentet, så uppdateras innehållet i alla tidigare infogade fält av typen "Databasnamn".

Standardbrevfält

Infogar namnet på ett databasfält som en platshållare, så att du kan skapa ett dokument för kopplad utskrift. Fältinnehållet skrivs in automatiskt vid utskrift av standardbrev (kopplad utskrift).

Nästa datapost

Infogar innehållet i nästa fält för kopplad utskrift i dokumentet, om det villkor du har definierat uppfylls. De dataposter som ska tas med måste vara markerade i datakällvyn.

Du kan använda fältet "Nästa datapost" för att infoga innehållet i på varandra följande dataposter mellan fälten för kopplad utskrift i ett dokument.

Datapostnummer

Infogar den markerade databaspostens nummer.


note

The following fields can only be inserted if the corresponding field type is selected in the Type list.


Databasurval

Välj den databastabell eller databassökning som du vill att fältet ska referera till. Du kan ta med fält från mer än en databas eller sökning i ett dokument.

Villkor

Här anger du villkoren för fält med villkor.

Om du vill kan du definiera ett villkor som ska uppfyllas innan innehållet i fälten "Valfri datapost" och "Nästa datapost" infogas. Standardvillkoret är "Sant". Det innebär att villkoret alltid är sant om du inte ändrar villkorstexten.

Datapostnummer

Ange numret på den datapost som du vill infoga när det angivna villkoret uppfylls. Datapostens nummer motsvarar den aktuella markeringen i datakällvyn. Om du t.ex. markerar de 5 sista dataposterna i en databas som innehåller 10 dataposter, så blir den första datapostens nummer 1, och inte 6.

Symbolen Info

Om du refererar till fält i en annan databas (eller i en annan tabell eller sökning i samma databas), så bestämmer LibreOffice postens nummer relativt den aktuella markeringen.


Format

Select the format of the field that you want to insert. This option is available for numerical, boolean, date and time fields.

Från databas

Använder det format som är definierat i den markerade databasen.

Välj ut

Öppnar en dialogruta där du kan välja en databasfil (*.odb). Den valda filen läggs till i urvalslistan Databaser.

Användardefinierat

Använder det format som du väljer i listan med användardefinierade format.

Lista över användardefinierade format

Lists the available user-defined formats.

Skriva ut ett standardbrev

När du skriver ut ett dokument som innehåller databasfält visas en dialogruta med en fråga om du vill skriva ut ett standardbrev. Om du svarar Ja öppnas dialogrutan Kopplad utskrift där du kan markera vilka databasposter som ska skrivas ut.

Stötta oss!