Cross-reference

Här infogar du referenserna eller referensfälten i det aktuella dokumentet. Referenserna är referensfält inom samma dokument eller i underdokument till ett samlingsdokument.

Fördelen med att infoga en korshänvisning som fältkommando är att du inte måste anpassa hänvisningarna manuellt så snart du ändrar något i dokumentet. Du behöver bara uppdatera fältkommandona med F9, så stämmer korshänvisningarna igen.

Så här använder du det här kommandot...

Välj Infoga - Fält - Annan - Korsreferenser

Välj kommandot Infoga - Korshänvisning


Infoga korshänvisningar

Typ

Visar tillgängliga fälttyper. Vill du lägga till ett fält i dokumentet klickar du på fälttyp, klickar på ett fält i listan Urval och klickar sedan på Infoga. Följande fält är tillgängliga:

Typ

Betydelse

Sätt referens

Sätter målet för en korshänvisning. Under Namn anger Du en beteckning för referensen. Denna visas sedan i listrutan Urval när referensen infogas.

I HTML dokument tas dock ingen hänsyn till de referensfält som infogats på detta vis. Som mål för en korshänvisning i ett HTML dokument måste Du infoga ett bokmärke.

Infoga referens

Infogar en korshänvisning till ett annat ställe i dokumentet. Du måste ha definierat det motsvarande stället i texten tidigare med "Sätt referens". Det är bara då som Du kan infoga en hänvisning genom att välja ett fältnamn under Urval.

I samlingsdokument kan du även hänvisa från ett deldokument till ett annat. Observera att referensens namn inte visas i urvalsfältet och att du måste skriva in det "för hand".

I HTML dokument tas dock ingen hänsyn till de referensfält som infogats på detta vis. För korshänvisningar i HTML dokument måste Du infoga en hyperlänk.

Rubriker

I urvalsrutan visas en lista över alla rubriker i samma turordning som i dokumentet.

Numrerade stycken

The Selection box shows a list of all ordered paragraphs in the order of their appearance in the document. The list includes:

  • paragraphs with a paragraph style assigned a numbering scheme in the Tools > Heading Numbering dialog

  • ordered list paragraphs, formatted with the Formatting toolbar or Bullets and Numbering dialog

  • paragraphs formatted with a numbered list style

  • paragraphs formatted with a paragraph style with a numbered list style applied in the Outline & List tab.

Bokmärken

Om du har infogat ett bokmärke i dokumentet via Infoga - Bokmärke, så visas även posten "Bokmärken" under fliken Referenser. Bokmärken använder du för att markera vissa textavsnitt inom ett dokument. I ett textdokument kan du med hjälp av infogade bokmärken t.ex. snabbt hoppa från ett ställe i dokumentet till ett annat.

I ett HTML dokument blir de här bokmärkena ankare <A name>, som bestämmer t.ex. hyperlänkarnas mål.

Fotnoter

Om dina dokument innehåller en fotnot kan du välja Fotnotsposten. En referens till en fotnot returnerar fotnotsnumret.

(Infogade objekt med bildtexter)

Du kan ange hänvisningar till objekt som har bildtexter. Exempelvis kan du infoga en bild, högerklicka på den och välja Bildtext. Nu visas objektet som en numrerad "Illustration" i listan.


tip

Referenser är fältkommandon. Om du vill ta bort en referens raderar du fältkommandot. Om du har satt en längre text som referens, och inte vill skriva in den på nytt när du har raderat referensen kan du markera texten och kopiera den till urklippet. Sedan kan du infoga den igen som "oformaterad text" på samma ställe igen med kommandot Redigera - Klistra in innehåll. Då bibehålls själva texten medan referensen raderas.


Markering

Lists the available fields for the field type selected in the Type list. To insert a field, click the field, select a format in the "Refer using" list, and then click Insert.

tip

To quickly insert a field from the list, hold down and double-click the field.


Refer using

Välj det format som du vill använda för det valda referensfältet. Följande format är tillgängliga:

Format

Betydelse

Page number (unstyled)

Infogar numret på den sida som innehåller hänvisningens mål.

Kapitel

Inserts the heading number or list number of the reference target.

Referenced text

Inserts the complete reference target text. For footnotes the footnote number is inserted. For captions the complete caption (category, number and text) is inserted.

“Above”/“Below”

Infogar "ovan" eller "nedan" beroende på platsen för hänvisningens mål relativt korshänvisningen.

Page number (styled)

Infogar numret på den sida som innehåller hänvisningens mål i det format som anges i sidformatmallen.

Nummer

Infogar rubrikens eller det numrerade styckets nummer, inklusive överordnade nivåer beroende på sammanhanget. Se noteringen nedanför den här tabellen för mer information.

Nummer (inget sammanhang)

Infogar endast rubrikens eller det numrerade styckets nummer.

Nummer (hela sammanhanget)

Infogar rubrikens eller det numrerade styckets nummer, inklusive alla överordnade nivåer.

Kategori och nummer

Inserts the caption category and caption number (or number range variable name and value). Any text between the category and number (or variable name and value) is also inserted.

This option is available for all number range variables, including caption numbers.

Bildtext

Inserts all text that follows the caption category and caption number until end of paragraph.

This option is available for all number range variables, including caption numbers.

Number

Inserts the caption number (or number range value).

This option is available for all number range variables, including caption numbers.


note

For “Chapter”, “Number”, “Number (no context)”, and “Number(full context)” formats, the number of sublevels shown for the selected format depends on the Show sublevels setting for the relevant outline levels in Tools - Heading Numbering.


Namn

Type the name of the user-defined field that you want to create. To set a target, click "Set Reference" in the Type list, type a name in this box, and then click Insert. To reference the new target, click the target name in the Selection list.

När Du använder hänvisningar till ett samlingsdokuments olika deldokument, så måste Du skriva in namnet på en referens manuellt om den inte finns i samma deldokument.

Value

Enter the contents that you want to add to a user-defined field.

När Du sätter en referens till en markering i texten, så används den aktuella markeringen som fältinnehåll.

Stötta oss!