Skapa AutoUtdrag

Kopierar rubrikerna och ett antal efterföljande stycken i det aktiva dokumentet till ett nytt AutoAbstract-textdokument. Ett AutoAbstract är användbart för att få en översikt över långa dokument. Du kan ange antalet rubriknivåer samt antalet stycken som visas i det. Alla nivåer och stycken under respektive inställningar är dolda.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Arkiv - Skicka - Skapa AutoUtdrag


Inkluderade kapitelnivåer

Ange hur många dispositionsnivåer som ska kopieras till det nya dokumentet. Om du till exempel väljer fyra nivåer inkluderas alla stycken med formateringen Rubrik 1 till Rubrik 4 samt det antal understycken som angetts i Understycken per nivå.

Stycken per kapitel

Ange det högsta antalet stycken i följd som ska inkluderas i AutoUtdrag dokumentet efter varje rubrik. Alla stycken upp till det högsta antal som angetts inkluderas till nästa stycke med en styckeformatmall för rubriker nåtts.

Stötta oss!