Kopplad utskrift

The Mail Merge dialog helps you in printing and saving form letters.

Så här använder du det här kommandot...

Infoga minst ett adressdatabasfält i ett textdokument, och starta sedan utskriften av dokumentet. Svara "Ja" på frågan om du vill skriva ut ett standardbrev.


Databasinformationen infogas först vid utskriften vid databasfältkommandonas (platshållarnas) positioner. Information om att infoga databasfältkommandon finns under Infoga - Fältkommando - Andra under fliken Databas.

Dataposter

Bestämmer antalet utskriftsposter för standardbrevet. Ett brev skrivs ut för varje post.

Alla

Bearbetar alla poster från databasen.

Markerade dataposter

Bearbetar endast de markerade posterna från databasen. Det här alternativet är bara tillgängligt om du har markerat de nödvändiga posterna i databasen.

Från:

Ange numret på den första post som ska skrivas ut.

Till:

Ange numret på den sista post som ska skrivas ut.

Utdata

Anger om standardbrev ska skickas till en skrivare eller sparas som en fil.

Skrivare

Skriver ut standardbreven.

Fil

Sparar standardbreven i filer.

Spara som ett enda dokument

Skapa ett stort dokument som innehåller alla dataposter

Spara som enskilda dokument

Skapa ett dokument för varje datapost.

Skapa filnamn från databas

Skapa varje filnamn från data som finns i en databas.

Fält

Använder innehållet i det markerade databasfältet som filnamn för standardbrevet.

Sökväg

Anger var standardbreven ska sparas.

...

Öppnar dialogrutan Välj ut sökväg.

Filformat

Välj filformat för att lagra det resulterande dokumentet.

Guiden Kopplad utskrift

Starts the Mail Merge Wizard to create form letters or send email messages to many recipients.

Stötta oss!