Redigera symboler

Använd den här dialogrutan om du vill lägga till symboler i ett symbolset, eller ändra symbolbeteckningar. Du kan också definiera nya symbolset, tilldela namn till symboler eller ändra befintliga symbolset.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - Symbols - Edit


Gammal symbol

Markera namnet på den aktuella symbolen. Symbolen, namnet på symbolen och det set som symbolen tillhör, visas i det vänstra förhandsvisningsfönstret längst ned i dialogrutan.

Gammalt symbolset

Den här listrutan innehåller namnet på det aktuella symbolsetet. Du kan också markera ett annat symbolset.

Symbol

Visar namnen på symbolerna i det aktuella symbolsetet. Markera ett namn i listan eller skriv ett namn på den nya symbolen.

Lägga till en ny symbol

Du lägger till en symbol i ett symbolset genom att markera ett teckensnitt i rutan Teckensnitt och sedan klicka på en symbol i rutan med symboler. Skriv ett namn på symbolen i rutan Symbol. Markera ett symbolset i listrutan Symbolset, eller skriv ett nytt namn om du vill skapa ett nytt symbolset. I den högra förhandsvisningsrutan visas den markerade symbolen. Klicka på Lägg till och sedan på OK.

Ändra namn på en symbol

Du byter namn på en symbol genom att markera det gamla namnet i listrutan Gammal symbol. Ange sedan det nya namnet i rutan Symbol. Kontrollera att rätt tecken visas i förhandsvisningsfönstret innan du klickar på knappen Ändra. Klicka på OK.

Symbolset

I listrutan symbolset finns namnen på alla befintliga symbolset. Du kan ändra ett symbolset eller skapa ett nytt.

Skapa ett nytt symbolset

Om du vill skapa ett nytt symbolset skriver du namnet i listrutan Symbolset och lägger till minst en symbol. Klicka på OK för att stänga dialogrutan. Det nya symbolsetet är nu tillgängligt under det nya namnet.

Teckensnitt

I den här listrutan visas namnet på det aktuella teckensnittet och här kan du också markera ett annat teckensnitt.

Delmängd

Om du markerade ett icke-symbolteckensnitt i listrutan Teckensnitt kan du markera ett Unicode-område där du kan placera den nya eller redigerade symbolen. När du har markerat ett område visas alla symboler som tillhör det här området för det aktuella symbolsetet i ovanstående symbollista.

Style

Den aktuella teckenstilen visas. Du kan ändra teckenstil genom att välja en annan i listrutan.

Lägg till

Klicka på den här knappen om du vill lägga till symbolen som visas i det högra förhandsvisningsfönstret i det aktuella symbolsetet. Den kommer att sparas under det namn som visas i listrutan Symbol. För att kunna använda den här knappen måste du ange ett namn under Symbol eller Symbolset. Du kan inte använda samma namn två gånger.

Modifiera

Klicka på den här knappen om du vill byta ut namnet på symbolen som visas i det vänstra förhandsvisningsfönstret (det gamla namnet visas i listrutan Gammal symbol) mot det nya namnet som du har skrivit i listrutan Symbol.

Flytta en symbol till ett annat symbolset

tip

Om du t.ex. vill flytta stora ALFA från det grekiska setet till specialsetet, markerar du det gamla setet (grekiska) och sedan symbolen ALFA genom att använda de två översta listrutorna. Symbolen visas i det vänstra förhandsvisningsfönstret. I listrutan Symbolset markerar du setet "Special". Klicka på Ändra och sedan på OK. Symbolen ALFA finns nu bara i symbolsetet "Special".


Radera

Klicka här om du vill ta bort symbolen som visas i det vänstra förhandsvisningsfönstret från det aktuella symbolsetet. Ingen säkerhetssökning kommer att göras. Om du tar bort den sista kvarvarande symbolen i ett symbolset tar du även bort symbolsetet.

note

Du kan också när som helst klicka på Avbryt om du vill stänga dialogrutan utan att spara ändringarna.


Stötta oss!