Teckensnitt

Bestämmer vilka teckensnitt som kan användas för formelelement.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Format - Teckensnitt...


Font Type Dialog

Formelteckensnitt

Du kan ange teckensnitt för de variabler, funktioner, nummer och den infogade text som utgör elementen i formeln.

Listrutorna i dialogrutan Teckensnitt innehåller ett standardteckensnitt för alla element. Du byter till ett annat teckensnitt genom att klicka på Modifiera och sedan markera elementtypen. En ny dialogruta visas. Markera ett teckensnitt och andra attribut och klicka sedan på OK. Du anger att ändringarna ska vara standardteckensnitt genom att klicka på knappen Standard.

note

Om du vill markera enskilda textsegment med ett annat teckensnitt än det som används för resten av texten, skriver du kommandot Teckensnitt i Kommando-fönstret.


Variabler

Du kan välja teckensnitt för variablerna i formeln. Ett exempel, i formeln x=SIN(y) är x och y variabler och de kommer att visas med det teckensnitt som du angett.

Funktioner

Välja teckensnitt för funktionernas namn och egenskaper. Funktionerna i formeln x=SIN(y) är =SIN( ), t.ex.

Tal

Du kan välja teckensnitt för siffrorna i formeln.

Text

Här bestämmer du teckensnitt för texten i formeln.

Användarteckensnitt

I det här området definierar Du tre teckensnitt med vilka Du kan formatera andra textdelar i formeln. Tillgängliga alternativ är de tre basteckensnitten Serif, Sans och Fixed. Till varje basteckensnitt som installerats som standard kan Du lägga till ytterligare ett valfritt. Du kan välja vilket teckensnitt som helst, förutsatt att det har installerats i systemet. Om Du vill utöka urvalet i listrutorna, använder Du kommandoknappen Ändra.

Dessa användarteckensnitt används om Du anger ett annat teckensnitt i kommandofönstret med kommandot FONT. Du kan testa detta genom att kopiera följande text till kommandofönstret:

Serif

Du kan ange vilket teckensnitt som ska användas för formatet font serif. Seriffer är små "hjälplinjer" som du kan se, till exempel längst ned på ett versalt A när serifteckensnittet Times används. Seriffer är användbara eftersom de underlättar för läsarens ögon och gör att han eller hon kan läsa snabbare.

Sans

Du kan ange vilket teckensnitt som ska användas för teckensnittsformateringen sans.

Fixed

Du kan ange vilket teckensnitt som ska användas för teckensnittsformateringen fixed.

Modifiera

Klicka på ett av alternativen i den här popupmenyn om du vill öppna dialogrutan Teckensnitt där du kan ange teckensnitt och attribut för respektive formel och för användarteckensnitt.

Standard

Klicka på den här knappen om du vill spara ändringarna som standardinställning för alla nya formler. När du har bekräftat ändringarna klickar du på Ja.

Save Default Dialog

Stötta oss!