Operatorer

You can choose among various operators to structure your LibreOffice Math formula. All available operators appear in the lower part of the Elements pane. They are also listed in the context menu of the Commands window. All operators not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

Så här använder du det här kommandot...

Snabbmenyn i kommandofönstret - Operatorer

Välj Visa - Element; välj sedan Operatorer i rullmenyn på Elementpanelen.


The following is a list of the available operators. An icon next to the operator name indicates that it can be accessed through the Elements pane (choose View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

De olika operatorerna är:

Limit Icon

Limes

Infogar ett begränsningstecken med en platshållare. Du kan också skriva lim <?> direkt i fönstret Kommandon.

Summation Icon

Summa

Infogar ett summeringstecken med en platshållare. Du kan även ange sum <?> direkt i Kommando-fönstret.

Product Icon

Produkt

Infogar ett produkttecken med en platshållare. Du kan också skriva prod <?> direkt i fönstret Kommandon.

Coproduct Icon

Koprodukt

Infogar en koproduktsymbol med en platshållare. Du kan också skriva coprod <?> direkt i fönstret Kommandon.

Upper and Lower Limit Icon

nedre och övre gräns

Infogar intervalluttrycket övre och undre gräns för integral och summering med en platshållare. Du kan också skriva from{<?>} to{<?>} <?> direkt i fönstret Kommandon. Begränsningsuttryck måste kombineras med rätt operatorer. Begränsningarna centreras ovanför/under summeringstecknet.

Integral Icon

Integral

Infogar en integral med en platshållare. Du kan också skriva int <?> direkt i fönstret Kommandon.

Double Integral Icon

Dubbel integral

Infogar en dubbelintegral med en platshållare. Du kan också skriva iint <?> direkt i fönstret Kommandon.

Triple Integral Icon

Trippelintegral

Infogar en trippelintegral med en platshållare. Du kan även skriva iiint <?> direkt i Kommando-fönstret.

Lower Limit Icon

Nedre gräns

Infogar ett intervalluttryck för undre gräns för integraler och summor med platshållare. Du kan också skriva from {<?>}<?> direkt i fönstret Kommandon.

Curve Integral Icon

Kurvintegral

Infogar en kurvintegral med en platshållare. Du kan också skriva lint <?> direkt i fönstret Kommandon.

Double Curve Integral Icon

Dubbel kurvintegral

Infogar en dubbel kurvintegral med en platshållare. Du kan också skriva llint <?> direkt i fönstret Kommandon.

Triple Curve Integral Icon

Tredubbel kurvintegral

Infogar en tredubbel kurvintegral med en platshållare. Du kan också skriva lllint <?> direkt i kommandofönstret.

Upper Limit Icon

Övre gräns

Infogar intervalluttrycket övre gräns för integral och summering med platshållare. Du kan också skriva to <?><?> direkt i fönstret Kommandon. Begränsningsuttryck kan bara användas om de kombineras med rätt operatorer.

Symbolen Tips

Du kan också ange begränsningar för en operator (till exempel en integral) genom att först klicka på önskad operator och sedan klicka på symbolen Gräns. Det här går snabbare än att skriva kommandona direkt.


Med kommandot liminf infogas den underordnade gränsen med en platshållare.

Med kommandot limsup infogas den överordnade gränsen med en platshållare.

By typing oper in the Commands window, you can insert user-defined operators in LibreOffice Math, a feature useful for incorporating special characters into a formula. An example is oper %theta x. Using the oper command, you can also insert characters not in the default LibreOffice character set. oper can also be used in connection with limits; for example, oper %union from {i=1} to n x_{i}. In this example, the union symbol is indicated by the name union. However, this is not one of the predefined symbols. To define it, choose Tools - Symbols. select Special as the symbol set in the dialog that appears, then click the Edit button. In the next dialog, select Special as the symbol set again. Enter a meaningful name in the Symbol text box, for example, "union" and then click the union symbol in the set of symbols. Click Add and then OK. Click Close to close the Symbols dialog. You are now finished and can type the union symbol in the Commands window, by entering oper %union.

Symbolen Tips

Gränser kan även placeras på annat sätt än centrerat över/under operatorn. Använd de möjligheter som LibreOffice Math erbjuder för upphöjda- och nedsänkta index. Ange t.ex. sum_a^b c i kommandofönstret om gränserna ska justeras mot höger vid summatecknet. Om dina gränsdefinitioner består av längre uttryck, måste du sätta dem inom grupperingsparenteser, t.ex. sum_{i=1}^{2*n} b. När du importerar formler från äldre versioner sker det automatiskt. Avstånden som tecknen har till varandra kan du ändra i menyerna Format - Avstånd - Kategori - Index och Format - Avstånd - Kategori - Gränser. Grundläggande information om index finns på ett annat ställe i hjälpen.


Varningssymbol

När du skriver in något manuellt i kommandofönstret bör du tänka på att blankstegen är absolut nödvändiga för att du ska åstadkomma korrekt uppbyggnad för många operatorer. Detta gäller i synnerhet om du förser operatorerna med värden i stället för med platshållare, t.ex. lim a_{n}=a.


Stötta oss!