Verktygsraden Ritverktyg

Verktygsraden Ritverktyg innehåller vanliga redigeringsverktyg. Om du klickar på pilen bredvid en ikon öppnas en verktygsrad med ytterligare kommandon.

Du kan också visa verktygsraden Ritverktyg från ett textdokument eller ett kalkylblad. Uppsättningen med synliga ikoner kan variera något beroende på den aktuella dokumenttypen.

Markera objekt

Om du vill markera ett objekt på den aktuella bilden klickar du på verktyget Markera (vit pil) på verktygsraden Ritverktyg och sedan klickar du på objektet.

Om du håller ner skifttangenten när du klickar kan du markera flera objekt samtidigt.

Om du vill markera ett objekt som ligger bakom ett annat objekt håller du ned och klicka sedan på objektet. Om du vill markera ett objekt som ligger bakom ett annat objekt håller du ned och klickar igen. Om du vill återgå till det tidigare markerade objektet håller du ned Skift+ och sedan klickar du.

De flesta redigeringsverktygen påverkar objekt som är markerade. Ett markerat objekt har åtta små handtag. Om du dubbelklickar på ett markerat objekt kan du mata in en text som är kopplad till objektet. Upphäv markeringen genom att klicka utanför det markerade objektet.

Du kan ta bort en markering genom att klicka var som helst utanför det markerade objektet, eller trycka på Escape.

När du dubbelklickar på ett verktyg kan du använda det till flera aktiviteter. Om du aktiverar verktyget med en enkel klickning återgår det till föregående markering när aktiviteten är utförd.

Urval

Gör att du kan välja objekt i det aktuella dokumentet.

Ikon

Markering

Rektangel

Ritar en fylld rektangel där du drar i det aktuella dokumentet. Klicka där du vill placera ett hörn av rektangeln och dra till önskad storlek. Du kan rita en kvadrat genom att hålla ned Skift medan du drar.

Symbol

Rektangel

Ellips

Ritar en fylld ellips där du drar i det aktuella dokumentet. Klicka där du vill rita ellipsen och dra till önskad storlek. Du kan rita en cirkel genom att hålla ned Skift medan du drar.

Symbol

Ellips

Text

Ritar en textruta där du klickar eller drar i det aktuella dokumentet. Klicka var som helst i dokumentet och skriv eller klistra in texten.

Symbol

Text

Kurva

Ikonen Kurva på verktygsraden Ritverktyg öppnar verktygsraden Linjer där du kan lägga till linjer och former på den aktuella bilden.

Symbol

Kurva

Förbindelse

Ikon

Förbindelse

Öppna verktygsraden Förbindelser om du vill lägga till förbindelser till objekt i den aktuella bilden. En förbindelse är en linje som sammanfogar objekt och som fortsätter att vara ansluten när objekten flyttas. Om du kopierar ett objekt med en förbindelse så kopieras även förbindelsen.

Linjer och pilar

Öppnar verktygsraden Pilar där du kan infoga linjer och pilar.

3D-objekt

Öppnar verktygsraden 3D-objekt. Objekten är tredimensionella med djup, ljuseffekter och reflektion. Varje infogat objekt utgör inledningsvis en 3D-scen. Du kan trycka på F3 för att lägga in scenen. För de här 3D-objekten kan du öppna dialogrutan 3D-effekter och redigera egenskaperna.

Symbol

3D-objekt

Grundformer

Öppnar verktygsraden Grundformer från vilken du kan infoga grafik i dokumentet.

Icon Basic shapes

Grundformer

Symbolformer

Öppnar verktygsraden Symbolformer från vilken du kan infoga grafik i dokumentet.

Icon Symbol Shapes

Symbolformer

Blockpilar

Öppnar verktygsraden Blockpilar från vilken du kan infoga grafik i dokumentet.

Icon Block arrows

Blockpilar

Flödesscheman

Öppnar verktygsraden Flödesscheman från vilken du kan infoga grafik i dokumentet.

Icon Flowcharts

Flödesscheman

Förklaringar

Öppnar verktygsraden Förklaringar från vilken du kan infoga grafik i dokumentet.

Icon Callouts

Förklaringar

Stjärnor och banderoller

Öppnar verktygsraden Stjärnor och banderoller från vilken du kan infoga grafik i dokumentet.

Icon Stars

Stjärnor

Punkter

Gör att du kan redigera punkter i teckningen.

Gluepoints

Enables you to edit gluepoints on your drawing.

Fontwork-galleri

Opens the Fontwork dialog from which you can insert styled text not possible through standard font formatting into your document.

On the Fontwork bar, click

Icon Fontwork

Fontwork-galleri

Från fil

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Image

Infoga

Symbol

Infoga

Rotera

Detta verktyg används för att rotera objektet.

Icon Rotate

Rotera

Justering

Ändrar justeringen av markerade objekt.

Symbol

Justering

Placering

Ändrar det markerade objektets staplingsordning.

Symbol

Placering

Extrusion On/Off

Kopplar på och av 3D-effekter för markerade objekt.

Animation Pane

Assigns effects to selected objects.

Symbol

Anpassad animering

Interaction

Definierar hur det markerade objektet fungerar när du klickar på det under en bildvisning.

Icon Interaction

Interaction

Stötta oss!