Allmänt

Definierar allmänna inställningar för tecknings- och presentationsdokument.

Så här använder du det här kommandot...

Open a presentation document, choose - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - General.


Impress General Options Dialog

Textobjekt

Tillåt snabbredigering

Anger om omedelbar växling till textredigeringsläge ska ske när ett textobjekt klickas.

Bara textområde kan markeras

Specifies whether to select a text box by clicking the text.

In the area of the text box that is not filled with text, an object behind the text box can be selected.

Nytt dokument (bara för presentationer)

Start with Template Selection

Specifies whether to activate the Select a Template window when opening a presentation with File - New - Presentation.

Inställningar

Använd cache för bakgrund

Specifies whether to use the cache for displaying objects on the master slide. This speeds up the display. Unmark the Use background cache option if you want to display changing contents on the master slide.

Kopia vid förflyttning

If enabled, a copy is created when you move an object while holding down the key. The same will apply for rotating and resizing the object. The original object will remain in its current position and size.

Objekt alltid flyttbara

Anger att du vill flytta ett objekt med verktyget Rotera aktiverat. Om Objekt alltid flyttbara inte är markerat kan verktyget Rotera bara användas för att rotera ett objekt.

Förvräng inte objekt i kurva (endast ritdokument)

Behåller den relativa justeringen mellan bézierpunkter och 2D-ritobjekt när du förvränger objektet.

Måttenhet

Determines the Unit of measurement for presentations.

Tabbstopp

Anger avståndet mellan tabbstopp.

Presentation (bara för presentationer)

Aktivera fjärrkontroll

Anger att du vill aktivera en Bluetooth-fjärrkontroll när Impress körs. Avmarkera Aktivera fjärrkontroll för att inaktivera fjärrkontroll.

Enable Presenter Console

Specifies that you want to enable the Presenter Console during slideshows.

Skala (bara för teckningar)

Teckningsskala

Determines the drawing scale on the status bar. Right-click on the scale factor in the status bar to open a list of possible values.

Kompatibilitet (dokumentspecifika inställningar)

Inställningarna i det här området gäller bara för det aktuella dokumentet.

Använd skrivarmått för dokumentformatering

Specifies that printer metrics are applied for printing and also for formatting the display on the screen. If this box is not checked, a printer independent layout will be used for screen display and printing.

Symbolen Info

Om du väljer det här alternativet för det aktuella dokumentet och sparar dokumentet, t.ex. i ett äldre binärt format, så sparas inte det här alternativet. Om du senare öppnar filen från det äldre formatet aktiveras alternativet som standard.


Add spacing between paragraphs and tables

Anger att LibreOffice Impress beräknar avstånd mellan stycken precis som Microsoft PowerPoint.

Microsoft PowerPoint lägger till avståndet efter ett stycke till avståndet före nästa stycke och beräknar på så sätt det totala avståndet mellan de två styckena. I LibreOffice Impress används endast det av de två avstånden som är störst.

Stötta oss!