Beräkna

Definierar beräkningsinställningar för tabeller. Definierar hur tabeller ska hantera cirkulära referenser, datuminställningar, antalet decimaler och om stor eller liten bokstav ska beaktas vid sökning inom tabeller.

Så här använder du det här kommandot...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - Calculate.


Cirkulär referens

I det här området kan du begränsa det antal approximeringssteg som ska utföras vid cirkulära beräkningar. Du kan dessutom ange precisionsnivå för svaret.

Iterationer

Anger om formler med cirkulära referenser (formler som upprepas kontinuerligt tills problemet är löst) ska beräknas efter ett visst antal upprepningar. Om rutan Iterationer inte är markerad genererar en cirkulär referens i tabellen ett felmeddelande.

Exempel: Beräkna kostnad för en vara exklusive moms (mervärdesskatt).

  1. Skriv "Försäljningspris" i cell A5, "Netto" i cell A6 och "Moms" i cell A7.

  2. Skriv ett försäljningspris (t.ex. 100) i cell B5. Nettopriset ska nu visas i cell B6 och momsen ska visas i cell B7.

  3. Du vet att moms (mervärdesskatt) beräknas som "nettopriset gånger 25 %", och att du kan få fram nettopriset genom att dra bort momsen från försäljningspriset. Skriv formeln =B5-B7 i B6 om du vill beräkna nettopriset och skriv formeln =B6*0,25 i cell B7 om du vill beräkna momsen.

  4. Du måste aktivera iterationer för att beräkna formlerna korrekt, annars visas felmeddelandet "cirkulär referens" i statuslisten.

A

B

5

FP

100

6

Netto

=B5-B7

7

Moms

=B6*0.15


Steg

Bestämmer maximalt antal iterationssteg.

Minsta ändringsvärde

Anger skillnaden mellan resultaten av två på varandra följande iterationssteg. Om iterationens resultat understiger det lägsta värdet för förändring så stoppas iterationen.

Datum

Välj startdatum för den interna konverteringen från dagar till tal.

warning

Microsoft Excel wrongly assumes year 1900 to be a leap year and considers the inexistent day of 1900-02-29 as valid in date calculations. Dates prior to 1900-03-01 are therefore different in Excel and Calc.


1899-12-30 (standard)

Bestämmer 1899-12-30 som dag noll.

1900-01-01 (StarCalc 1.0)

Bestämmer 01.01.00 som dag noll. Använd den här inställningen för StarCalc 1.0-tabeller som innehåller datum.

1904-01-01

Bestämmer 1904-01-01 som dag noll. Använd den här inställningen för tabeller som är importerade i ett externt format.

Versalkänslig

Bestämmer om det ska göras skillnad mellan små och stora bokstäver i text när cellinnehåll jämförs.

Exempel: Skriv texten "Test" i cell A1, och "test" i B1. Skriv sedan formeln "=A1=B1" i cell C1. Om rutan Versalkänslig är markerad visas FALSKT i cellen. Annars visas SANT i cellen.

note

Textfunktionen IDENTISK tar alltid hänsyn till skillnaden mellan stor och liten bokstav oavsett vilken inställning du gör i den här dialogrutan.


warning

Disable case sensitivity for spreadsheets that need to be interoperable with Microsoft Excel.


Precision som visat

Anger om beräkningar ska göras med de avrundade värden som visas i tabellen. Diagram visas med de angivna värdena. Om alternativet Precision som visat inte markeras så avrundas de tal som visas, men de beräknas internt utan avrundning.

Sökkriterier = och < > måste matcha hela celler

Anger att de sökkriterier du definierat för Calc-databasfunktioner måste matcha hela cellen exakt. När rutan Sökkriterier = och <> måste matcha hela celler är markerad fungerar LibreOffice Calc precis som Microsoft Excel vid genomsökning av celler i databasfunktionerna.

.* på följande plats:

Inverkan på sökningen:

win

"win" hittas; däremot inte "win95" eller "windows"

win.*

"win" och "win95" hittas; däremot inte "OS2win"

.*win

"win" och "OS2win" hittas; däremot inte "win95" eller "windows"

win.*

"win", "win95", "OS2win" och "windows" hittas


Om Sökkriterier = och <> måste matcha hela celler inte aktiveras fungerar sökordet "win" likadant som ".*win.*". Sökordet kan finnas var som helst i cellen när du söker med Calc-databasfunktionerna.

warning

Enable whole cell match for spreadsheets that need to be interoperable with Microsoft Excel.


Enable wildcards in formulas

Specifies that wildcards are enabled when searching and also for character string comparisons.

warning

Enable wildcards in formulas for spreadsheets that need to be interoperable with Microsoft Excel.


Tillåt reguljära uttryck i formler

Specifies that regular expressions instead of simple wildcards are enabled when searching and also for character string comparisons.

warning

Do not enable regular expressions in formulas for spreadsheets that need to be interoperable with Microsoft Excel.


No wildcards or regular expressions in formulas

Specifies that only literal strings are used when searching and also for character string comparisons.

warning

Do not disable wildcards in formulas for spreadsheets that need to be interoperable with Microsoft Excel.


Sök kolumn-/radetiketter automatiskt

Anger att du kan använda text i en valfri cell som etikett för kolumnen nedanför texten, eller raden till höger om texten. Texten måste bestå av minst ett ord och får inte innehålla några operatorer.

Exempel: Cell E5 innehåller texten "Europa". Cell E6 därunder innehåller värdet 100 och cell E7 innehåller värdet 200. Om rutan Sök kolumn-/radetiketter automatiskt är markerad kan du skriva följande formel i cell A1: =SUMMA(Europa).

Begränsa decimaler för allmänna talformat

Du kan ange maximalt antal decimaler som visas som standard i celler med allmänt talformat. Celler med allmänt talformat kommer annars att visa så många decimaler som cellens bredd tillåter.

Antal decimaler

Definierar antalet decimaler som ska visas för tal med formatet Standard. Talen visas avrundade, men sparas inte som avrundade.

Stötta oss!