Kompatibilitet

Anger kompatibilitetsinställningar för textdokument. De här alternativen underlättar vid finjustering av LibreOffice när du importerar Microsoft Word-dokument.

Så här använder du det här kommandot...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - Compatibility.


note

Vissa av inställningarna gäller endast det aktuella dokumentet och måste definieras separat för varje dokument.


Add spacing between paragraphs and tables

In LibreOffice Writer, paragraph spacing is defined differently than in Microsoft Word documents. If you have defined spacing between two paragraphs or tables, spacing is also added in the corresponding Word documents.

Specifies whether to add Microsoft Word-compatible spacing between paragraphs and tables in LibreOffice Writer text documents.

Add paragraph and table spacing at tops of pages

Specifies whether paragraph spacing at the top of a page will also be effective at the beginning of a page or column if the paragraph is positioned on the first page of the document. The same applies for a page break.

note

If you import a Word document, the spaces are automatically added during the conversion.


Använd OpenOffice.org 1.1 tabbstoppsformatering

Specifies how to align text at tab stops beyond the right margin, how to handle decimal tab stops, and how to handle tab stops close to a line break. If this check box is not selected, tab stops are handled in the same way as in other Office applications.

I de textdokument som skapas i din aktuella version av Writer används den nya tabbstoppshanteringen som standard. I de textdokument som skapats av tidigare Writer-versioner än StarOffice 8 eller OpenOffice.org 2.0, används den tidigare tabbstoppshanteringen.

Lägg inte till inledande blanksteg mellan textraderna

Anger om extra inledande tecken (extra mellanrum) mellan textrader inte har lagts till, även om teckensnittet som används innehåller extra inledande attribut.

I de textdokument som skapas i din aktuella version av Writer används extra inledande tecken som standard. I de textdokument som skapats av tidigare Writer-versioner än StarOffice 8 eller OpenOffice.org 2.0, används inte extra inledande tecken.

Använd OpenOffice.org 1.1 radavstånd

Om alternativet är deaktiverat, används en ny process för att formatera textrader med proportionellt radavstånd. Om alternativet är aktiverat, används den tidigare metoden för att formatera textrader med proportionellt radavstånd.

I textdokument skapade av din aktuella version av Writer och i senare versioner av Microsoft Word används den nya processen. I de textdokument som skapats av tidigare Writer-versioner än StarOffice 8 eller OpenOffice.org 2.0, används den tidigare processen.

Lägg till stycke- och tabellavstånd längst ned i tabellcellerna

Anger att ett mellanrum läggs till längst ned i ett stycke, även om det är det sista stycket i en tabellcell.

Om alternativet är inaktiverat formateras tabellceller likadant som i Writer-versionerna före StarOffice 8 eller OpenOffice.org 2.0. Om alternativet är aktiverat används en alternativ metod för att formatera tabellceller. Alternativet är aktiverat som standard för nya dokument som skapas med LibreOffice och för dokument som importeras från Microsoft Word.

Använd OpenOffice.org 1.1 objektplacering

Anger hur placeringen av svävande objekt som är förankrade till ett tecken eller stycke ska beräknas, utifrån styckeavståndet högst upp och längst ned.

Om alternativet är aktiverat placeras svävande objekt likadant som i Writer-versionerna före StarOffice 8 eller OpenOffice.org 2.0. Om alternativet är inaktiverat placeras svävande objekt med hjälp av en alternativ metod som är snarlik den som används i Microsoft Word.

Alternativet är inte aktiverat för nya dokument. För Writer dokument som har skapats i en tidigare version än OpenOffice.org 2.0 är alternativet aktiverat.

Använd OpenOffice.org 1.1 textanpassning runt objekt

Microsoft Word and Writer have different approaches on wrapping text around floating screen objects. Floating screen object are Writer frames and drawing objects, and the objects 'text box', 'graphic', 'frame', 'picture' etc. in Microsoft Word.

In Microsoft Word and in current versions of Writer, page header/footer content and footnote/endnote content does not wrap around floating screen objects. Text body content wraps around floating screen objects which are anchored in the page header.

I tidigare Writer-versioner än StarOffice 8 eller OpenOffice.org 2.0 gällde det motsatta.

Om detta alternativ är inaktiverat, vilket är standardinställningen, används den nya textbrytningen. Om alternativet är aktiverat används den tidigare textbrytningen.

Fundera över vilken typ av radbyte som ska användas när du placerar objekt

Anger hur placeringen av svävande objekt som förankrats i ett tecken eller stycke ska genomföras. I tidigare Writer-versioner än StarOffice 8 eller OpenOffice.org 2.0 användes en iterativ process medan en mer standardiserad process, som påminner om samma process i Microsoft Word, används i aktuella versioner.

Om alternativet är inaktiverat används den gamla iterativa metoden i LibreOffice för objektplacering. Om alternativet är aktiverat används den nya, enklare metoden för att säkerställa kompatibilitet med Microsoft Word-dokument.

Expandera ordutrymme på rader med manuella radbrytningar i justerade stycken

Om Writer är aktiverat läggs utrymme till mellan ord i linjer som slutar med Skift+Enter i justerade stycken. Är det inaktiverat expanderas inte utrymme mellan ord för att justera linjer.

Denna inställning är standard för .odt-textdokument. Den sparas och laddas med dokumentet i .odt-textdokumentformat. Denna inställning kan inte sparas i gamla .sxw-textdokument, så inställningen gäller inte .sxw-textdokument.

Tolerate white lines of PDF page backgrounds for compatibility with old documents

Use LibreOffice 4.3 anchoring paint order and tolerate white lines that may appear in PDF page backgrounds created from legacy documents.

Använd som standardvärde

Klicka här om du vill använda inställningarna på den här fliken som standardvärden för kommande sessioner i LibreOffice.

Följande fabriksinställningar finns. Följande alternativ är aktiverade medan alla andra är deaktiverade:

  1. Add spacing between paragraphs and tables

  2. Add paragraph and table spacing at tops of pages

  3. Lägg till stycke- och tabellavstånd längst ned i tabellcellerna

  4. Expandera ordutrymme på rader med manuella radbrytningar i justerade stycken

Stötta oss!