Kortkommandon (tillgänglighet i LibreOffice)

Du kan kontrollera LibreOffice med bara tangentbordet, utan att använda någon musenhet.

På huvudhjälpsidan för varje modul (t.ex. huvudhjälpsidan för LibreOffice Writer eller LibreOffice Calc) finns en länk till modulens kortkommando-hjälp.

Dessutom finns det under nyckelordet "Tillgänglighet" steg-för-steg-anvisningar för hur du kontrollerar den markerade modulen utan musenhet.

Symbolen Info

Vissa kortkommandotangenter kan vara tilldelade ditt datorsystem. Tangenter som är tilldelade datorsystemet är inte tillgängliga för LibreOffice. Pröva att tilldela olika tangenter antingen för LibreOffice i Verktyg - Anpassa - Tangentbord eller i ditt datorsystem.


Arbeta med LibreOffice-gränssnittet utan mus

Aktivera menylist, symbollister, fönster och dokument

Om du trycker på F6 växlas fokus varje gång och du rullar igenom följande objekt:

Tryck på Skift+F6 om du vill växla mellan objekten i motsatt riktning.

Tryck på +F6 för att växla till dokumentet.

Tryck på F10 om du vill växla till menylisten och tillbaka.

Om du trycker på Esc-tangenten stängs en undermeny, en verktygsrad eller det aktuella fönstret.

Använda en menypost

Tryck på , F6 eller F10 för att välja den första menyn (Arkiv-menyn). Med högerpil markerar du nästa meny till höger, med vänsterpil markerar du föregående meny

Nedåtpil öppnar en markerad meny. Ytterligare tryckningar på nedåtpil eller uppåtpil flyttar markeringen mellan menyposterna. Med högerpilen öppnar du eventuella undermenyer.

Tryck på Retur om du vill köra den markerade menyposten.

Köra ett ikonkommando

Tryck på F6 tills den första ikonen på symbollisten är markerad. Markera en ikon på den horisontella verktygslisten genom att använda höger- och vänsterpil. På motsvarande sätt använder du nedåt- och uppåtpilen om du vill markera en ikon på den vertikala verktygslisten. Med Home-tangenten markerar du den första ikonen på en symbollist och med End-tangenten den sista.

Tryck på Retur om du vill köra den markerade ikonen. Om den markerade ikonen normalt förutsätter en kontinuerlig musaktivitet, t.ex. infoga en rektangel, är det inte tillräckligt att trycka på Retur. I så fall trycker du på +Retur.

Om en symbollist är längre än vad som får plats på skärmen visas en ikon i den högra eller nedre kanten. Markera symbollisten och tryck på PageUp eller PageUp om du vill visa de resterande ikonerna.

Speciella ledtrådar för verktygsrader

Öppna den markerade verktygsraden genom att trycka på högerpil eller nedpil. Detta motsvarar en musklickning. På verktygsraden använder du högerpil och vänsterpil. Med Home- och End-tangenterna markerar du den första respektive sista ikonen på verktygsraden.

Stäng verktygsraden med Esc. Det går inte att flytta verktygsraden utan mus.

Markera i en kombinationsruta

Kombinationsruta

Markera kombinationsrutan. Tryck på Retur.

Använd nedåtpil eller PageDown om du vill rulla nedåt bland posterna i kombinationsrutan, eller PageUp om du vill rulla uppåt. Med Home-tangenten flyttar du till den första posten, och med End-tangenten till den sista.

Tryck på Retur om du vill köra den markerade posten.

Markera i tabeller

I många fönster, dialogrutor och i tabellkontrollfält finns det tabeller att markera data i, t.ex. i den högra delen av Datakällvyn. Du använder följande tangenter om du vill göra markeringar i de här tabellerna:

Storlek ch placering av fönster och dialogrutor.

 1. Tryck först på +mellanslag.

  En systemmeny med menyposter som t.ex. Flytta, Ändra storlek och Stäng öppnas.

 2. Välj ett kommando (nedåtpil, sedan Retur).

 3. Du kan nu använda piltangenterna om du vill flytta eller ändra storlek på dialogrutan eller fönstret.

 4. Tryck på Retur om du vill acceptera ändringen. Tryck på Esc om du vill avbryta ändringarna.

Förankra och lossa fönster och symbollister

 1. Tryck på F6 tills fönstret eller symbollisten är markerad.

 2. Tryck på +Skift+F10.

Markera objekt

Tryck på Skift+F4 om du vill markera det första objektet i det aktuella dokumentet. När ett objekt är markerat trycker du på Tabb för att markera nästa objekt eller på Esc för att återgå till texten.

Redigera objekt

Du kan aktivera ett markerat OLE-objekt med Retur-tangenten.

Redigera objektens placering och storlek

Redigera objektens förankringar

Du kan flytta förankringen för ett objekt med piltangenterna. Aktivera handtagsredigeringsläge och markera förankringen. Beroende på vad det är för typ av förankring kan du sedan flytta den i olika riktningar.

 1. Markera objektet.

 2. Aktivera handtagsredigeringsläget genom att trycka på +Tab.

 3. Det övre vänstra handtaget börjar blinka. Tryck på +Tabb flera gånger tills inget handtag blinkar. Detta betyder att objektets förankring är aktiverad.

 4. Flytta förankringen med piltangenterna. Objektet följer förankringen som det ska.

Du kan ändra föankringen för det markerade objektet i t.ex. snabbmenyn.

Kontrollera delningslinjer

Du kan dela dokument i LibreOffice Calc, LibreOffice Draw och LibreOffice Impress horisontellt och vertikalt till olika vyer. I varje vy kan olika delar av dokumentet visas. Genom att använda musen kan du dra en delningslinje från rullningslisten och in i dokumentet.

Kontrollera datakällvyn

+ Shift + F4 opens and closes the data source view.

F6: växlar mellan dokument och symbollister.

+ (plustangenten): utökar den markerade posten i explorer för datakällan.

- (minustangenten): döljer den markerade posten i explorer för datakällan.

+Skift+E: växlar mellan explorer för datakällan och tabellen.

Kortkommandon i fönstret Sökningsutkast

F6: växlar mellan objektlist, tabellvy och markeringsområde.

+Uppåtpil eller +nedåtpil: flyttar kanten mellan tabellvy och markeringsområde uppåt eller nedåt.

Tangenter i tabellvy (övre området i sökningsutkast) och i fönstret Relationer

+Piltangent: flyttar den markerade tabellen i pilens riktning.

+Skift+Piltangent: ändrar storlek på den markerade tabellen i tabellvy.

Del: tar bort den markerade tabellen eller anslutningen från tabellvyn.

Tab: växlar mellan tabeller och anslutningar i tabellvyn.

Retur: när en anslutning är markerad öppnar du dialogrutan Egenskaper för anslutningen med Retur-tangenten.

Retur: när en tabell är markerad matar du med Returtangenten in det första datafältet i listrutan till markeringsområdet.

Tangenter i markeringsområdet (nedre delen av sökningsutkast)

+Vänsterpil eller högerpil: Flyttar den markerade kolumnen till vänster eller höger.

Tangenter i fönstret Tabellutkast

F6: växlar mellan verktygsrad, kolumnvy och egenskapsområde.

Kontrollera Bildkarteredigeraren

Kontrollera hjälpen

Om du vill se utökade tips för det markerade kommandot, ikonen eller kontrollen, trycker du på Skift + F1.

Navigera genom huvudhjälpsidorna

Kontrollera dialogrutan Textimport (CSV-filimport)

Linjal

Förhandsgranskning

Kontrollera infogningen - Dialogrutan Specialtecken

Stötta oss!