Kopiera ritobjekt till andra dokument

I LibreOffice kan du kopiera ritobjekt mellan text-, tabell- och presentationsdokument.

  1. Markera ett eller flera ritobjekt.

  2. Kopiera ritobjektet till Urklipp, till exempel med hjälp av +C.

  3. Växla till det andra dokumentet och placera markören där ritobjektet ska klistras in.

  4. Infoga ritobjektet, till exempel med hjälp av +V.

Infoga i ett textdokument

An inserted drawing object is anchored to the current paragraph. You can change the anchor by selecting the object and clicking the Change Anchor icon on the OLE Object toolbar or the Frame toolbar. This opens a popup menu where you can select the anchor type.

Infoga i ett kalkylblad

Ett infogat ritobjekt är förankrat i den aktuella cellen. Du kan ändra förankringen mellan cellen och sidan genom att markera ritobjektet och klicka på ikonen Byt förankring Ikon.

Stötta oss!