Frågeguiden

I Frågeguiden får du hjälp med att utforma en databassökning. Du kan hämta den sparade sökningen senare, antingen från det grafiska användargränssnittet eller använda det automatiskt skapade SQL-språkkommandot.

Frågeguiden - Fälturval

Anger tabellen som sökningen ska bygga på, och anger vilka fält som ska ingå i sökningen.

Frågeguiden - Sorteringsordning

Anger sorteringsordning för dataposterna i sökningen.

Frågeguiden - Sökvillkor

Anger vilka sökvillkor som ska filtrera sökningen.

Frågeguiden - Detalj eller sammanfattning

Anger om du vill visa alla poster i sökningen, eller bara resultatet av summeringsfunktionerna.

Den här sidan visas bara om det finns numeriska fält i sökningen som tillåter användning av summeringsfunktioner.

Frågeguiden - Gruppera

Specifies whether to group the query. The data source must support the SQL statement "Group by clauses" to enable this page of the Wizard.

Frågeguiden - Grupperingsvillkor

Specifies the conditions to group the query. The data source must support the SQL statement "Group by clauses" to enable this page of the Wizard.

Frågeguiden - Aliasnamn

Tilldelar aliasnamn till fältnamn. Alias är valfria och kan användas som mer användarvänliga namn, som visas i stället för fältnamn. Ett aliasnamn kan till exempel användas när fält från olika tabeller har samma namn.

Frågeguiden - Översikt

Skriv ett namn på sökningen och ange om du vill visa eller ändra sökningen när guiden är klar.

Tillbaka

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

Nästa

Click the Next button, and the wizard uses the current dialog settings and proceeds to the next step. If you are on the last step, this button becomes Create.

Färdigställ

Tillämpar alla ändringar och stänger guiden.

Avbryt

När du klickar på Avbryt stängs dialogrutan utan att några ändringar sparas.

Frågeguiden - Fälturval

Please support us!