Specialinställningar

Anger hur du kan arbeta med data i en databas.

Så här använder du det här kommandot...

Välj Redigera - Databas - Egenskaper - Avancerade inställningar i ett databasfilfönster


Tillgängligheten för följande kontroller är beroende av databastypen:

Använd SQL92-namnbegränsningar

Det går bara att använda tecken som följer namngivningsregeln SQL92 i ett namn i en datakälla. Alla andra tecken ignoreras. Ett namn måste inledas med en gemen bokstav, en versal bokstav eller ett understreck ( _ ). Återstående tecken kan vara ASCII-bokstäver, tal och understreck.

Använd nyckelordet AS före tabellaliasnamnen

Vissa databaser använder nyckelordet "AS" mellan ett namn och dess alias, medan andra databaser använder blanksteg. Aktivera det här alternativet om du vill att AS ska infogas före alias.

Avsluta textrader med CR + LF

Välj för att låta kodparet CR + LF avsluta alla textrader (rekommenderas för operativsystemen DOS och Windows).

Lägg till tabellaliasnamn i SELECT-satser

Lägger till alias till tabellnamnet i SELECT-satser.

Använd syntax för yttre koppling '{OJ }'

Använd escape-sekvenser för yttre kopplingar. Syntaxen för den här escape-sekvensen är {oj outer-join}

Exempel:

välj Article.* från {oj item LEFT OUTER JOIN orders ON item.no=orders.ANR}

Ignorera behörighet från databasdrivrutinen

Ignorerar behörigheter som tillhandahålls av databasdrivrutinen.

Ersätt namngivna parametrar med ?

Ersätter namngivna parametrar i en datakälla med ett frågetecken (?).

Visa versionskolumner (när sådana finns)

Vissa databaser tilldelar versionsnummer till fält för att kunna spåra ändringar av poster. Versionsnumret på ett fält ökas med ett steg varje gång innehållet i fältet ändras. Visar det interna versionsnumret för posten i databastabellen.

Använd katalognamn i SELECT-satser

Använder den aktuella datakällan för katalogen. Det här alternativet är användbart när ODBC-datakällan är en databasserver. Välj inte det här alternativet om ODBC-datakällan är en dBASE-drivrutin.

Använd schemanamn i SELECT-satser

Tillåter dig att använda schemanamnet i SELECT-satser.

Skapa index med ASC- och DESC-satser

Skapar ett index med ASC- eller DESC-satser.

Jämförelse av logiska uttryck

Välj den typ av logisk jämförelse som du vill använda.

Skapa datainmatningskontroller för önskade fält

När du anger en ny post eller uppdaterar en existerande post i ett formulär, och du lämnar ett fält tomt som är bundet till en databaskolumn som kräver inmatning, visas ett meddelande som påpekar det tomma fältet.

Om denna kontrollbox inte är aktiverad kan formulären i aktuell databas inte kontrolleras för önskade fält.

Kontrollrutan är tillgänglig för alla datakälltyper som stöder skrivåtkomst till dess data. Kontrollrutan finns inte för kalkylblad, text, csv och olika skrivskyddade adressböcker.

Ignorera information i valutafält

Endast för Oracle JDBC-anslutningar. När funktionen är aktiverad anger den att ingen kolumn behandlas som ett valutafält. Den fälttyp som returneras från databasdrivrutinen förkastas.

Använd datum-/tidslitteraler med ODBC-standard

Anger objekten som tillhör den aktuella förekomsten.

Stöder primärnycklar

Välj om du vill använda ett befintligt fält med unika värden som primärnyckel.

När du ansluter till en databas genom ett generiskt API som ODBC, JDBC eller ADO så innehåller Base heuristik för att avgöra om databasen stödjer primärnycklar. Detta på grund av att inget av dessa API:n har dedikerat stöd för att ta fram information om detta.

Det kan hända att heuristiken misslyckas. Denna kryssruta med trefaldig status är som standard angiven till okänd status, vilket betyder "använd heuristik". Om kryssrutan å andra sidan är markerad så antas att det finns stöd för primärnycklar och om den är avmarkeras så antas att det inte finns stöd för primärnycklar.

Anmärk att detta val endast är tillgängligt för att göra det möjligt att åsidosätta heuristiken. Om du markerar kryssrutan för en databas som inte stödjer primärnycklar så kommer du att stöta på fel.

Please support us!