Guide för gruppelement!

Guiden för gruppelement startas automatiskt när du infogar en grupperingsram i ett dokument.!

Så här använder du det här kommandot...

In form design, click the Group Box icon on the toolbar
and use the mouse to create a frame.


Guide för gruppelement: Data

Anger vilka alternativfält som finns i grupperingsramen.

Guide för gruppelement: standardfälturval

Anger att du vill att ett alternativfält ska markeras som standard.

Guide för gruppelement: fältvärden

Tilldelar varje alternativfält ett referensvärde.

Guide för gruppelement: databasfält

Sidan visas endast om dokumentet är länkat till en databas. Den anger om referensvärden ska sparas i databasen.

Guide för gruppelement: skapa alternativgrupp

Anger alternativgruppens etikett.

Avbryt

När du klickar på Avbryt stängs dialogrutan utan att några ändringar sparas.

Tillbaka

Visa alternativen som valts i dialogrutans föregående steg. De aktuella inställningarna förblir som de är. Knappen kan endast aktiveras från steg två eller senare.

Nästa

Klicka på Nästa-knappen för att applicera inställningarna och gå till nästa steg. Om du är i sista steget byts knappen till att bli Skapa.

Färdigställ

Skapar objektet.

Stötta oss!