Agendaguiden - Namn och plats

I det sista steget väljer du om du behöver ett protokollformulär. Sedan visas meddelandet att all information som krävs för att skapa agendamallen har sammanställts. Klicka på Färdigställ för att skapa mallen och automatiskt öppna ett dokument som baseras på mallen.

Så här använder du det här kommandot...

Choose File - Wizards - Agenda - Name and Location.


Mallnamn

Anger namnet på agendamallen.

Sökväg

Anger den fullständiga sökvägen, inklusive filnamnet på agendamallen.

Skapa en agenda från denna mall

Skapar och sparar agendamallen och öppnar sedan ett nytt agendadokument som baseras på mallen.

Gör manuella ändringar av mallen

Skapar och sparar agendamallen och öppnar sedan mallen så att den kan redigeras ytterligare.

Gå till Agendaguiden

Stötta oss!