Sök datapost

In forms or database tables, you can search through data fields, list boxes, and check boxes for specific values.

Så här använder du det här kommandot...

Find Record icon on the Table Data bar and Form Design bar.

Find Record Icon

Sök datapost ...


När du söker i en tabell söker du i datafälten i den aktuella tabellen. När du söker i ett formulär genomsöks datafälten i den tabell som är länkad till formuläret.

tip

The search described here is carried out by LibreOffice. If you want to use the SQL server to search in a database, then you should use the Form-based Filters icon on the Form bar.


Sökfunktionen är också tillgänglig för tabellkontroller. När du anropar sökfunktionen från en tabellkontroll kan du söka igenom varje kolumn i tabellkontrollen som motsvaras av databaskolumner i den länkade databastabellen.

Sök efter

Anger sökningens typ.

Text:

Skriv in sökuttrycket i rutan eller välj ett alternativ i listan. Texten under markören kopieras automatiskt till kombinationsrutan Text. Observera att tabbar och radbrytningar inte hanteras när du kör en sökning från ett formulär.

Your search terms will be saved as long as the table or the form document is open. If you are running more than one search and you would like to repeat the search term, you can select a previously used search term from the combo box.

Fältinnehållet är NULL

Anger att tomma fält kommer att matcha sökningen.

Fältinnehållet är inte NULL

Anger att tomma fält inte kommer att matcha sökningen.

Område

Anger vilka fält som ska genomsökas.

Form

Anger i vilket logiskt formulär sökningen ska utföras.

note

Kombinationsrutan Formulär visas endast om det aktuella dokumentet är ett formulärdokument som innehåller fler än ett logiskt formulär. Rutan visas inte vid en sökning i tabeller eller i databassökningar.


Ett formulärdokument kan innehålla flera logiska formulär. Varje logiskt formulär är en egen komponent som är länkad till en tabell.

Kombinationsrutan Formulär innehåller namnen på alla logiska formulär som innehåller kontroller.

Alla fält

Sök igenom alla fält. Om du kör en sökning i en tabell kommer alla fält i tabellen att genomsökas. Om du kör en sökning i ett formulär kommer alla fält i det logiska formuläret (som du anger under Formulär) att genomsökas. Om du kör en sökning i ett tabellkontrollfält kommer alla kolumner som är länkade till ett giltigt databastabellfält att genomsökas.

Observera att fälten i det aktuella logiska formuläret inte måste vara identiska med fälten i formulärdokumentet. Om formulärdokumentet innehåller fält som refererar till flera olika datakällor (det vill säga flera logiska formulär), kommer alternativet Alla fält endast att innebära att sökningen sker i fält som är länkade till datakällor i formulärdokumentet.

Enskilt fält

Söker i ett givet datafält.

Inställningar

Definierar inställningar för sökningen.

Position

Anger relationen mellan sökuttrycket och fältinnehållet. Följande alternativ är tillgängliga:

Position

Description

var Du vill i fältet

Alla fält hittas som innehåller sökbegreppet någonstans: i början, i slutet eller däremellan.

i fältets början

Alla fält hittas som inleds med sökbegreppet.

Vid fältslut

Alla fält hittas som avslutas med sökbegreppet.

i hela fältet

Alla fält hittas där innehållet enbart utgörs av (hela) sökbegreppet.


note

Om rutan Platshållaruttryck är markerad är den här funktionen inte tillgänglig.


Använd fältformatering

Anger att alla fältformat hanteras vid sökning i det aktuella dokumentet. Fältformat är alla synliga format som skapats på något av följande sätt:

  1. i tabellutkast vid fältegenskaperna,

  2. i datavyn över kolumnformateringen,

  3. i formuläret över kontrollfältegenskaperna.

Om du vill söka i data i datavyn över en tabell eller i ett formulär, kan du välja om sökningen ska ta hänsyn till den för tillfället synliga formateringen eller till en standardformatering i databasen. Om rutan Använd fältformatering är markerad, görs sökningen i tabellens datavy eller i formuläret med den formatering som är inställd där. Om rutan inte är markerad görs sökningen i databasen med den formatering som är sparad där.

Exempel:

You have a date field, which is saved in "DD.MM.YY" format in the database (for example, 17.02.65). The format of the entry is changed in the data source view to "DD MMM YYYY" (17 Feb 1965). Following this example, a record containing February 17 is only found when the Apply field format option is on:

Använd fältformatering

Sökord

"feb" hittas, däremot inte "2".

av

"2" hittas, däremot inte "feb".


Du bör göra sökningen med fältformatering, eftersom den i annat fall utgår från (interna) standardformateringar, vilket kan leda till oönskade resultat.

Följande exempel visar vilka problem som kan uppstå om Du söker utan fältformatering. De beror av vilken databas som används och inträffar bara vid vissa interna standardformateringar:

Sökresultat

Orsak

"5" returns "14:00:00" as a time.

Time fields are not defined for dBASE databases and must be simulated. To internally display the time "14:00:00", a "5" is necessary.

"00:00:00" returns all records of a standard date field.

Internt sparar databasen ett datumvärde i ett kombinerat datum- och tidfält.

"45,79" hittar inte "45,79" trots att alternativet hela fältet har valts under Position.

The view shown does not match what is stored internally. For example, if value "45.789" is stored in the database as a field of type "Number/Double" and the shown formatting is set to display only two decimals, "45.79" is only returned in searches with field formatting.


I det här fallet är standardformatering en formatering som refererar till data som lagras internt. Informationen är inte alltid synlig för användaren, särskilt om den används för att simulera datatyper (t.ex. tidsfält i dBASE-databaser). Om informationen är synlig eller inte beror på vilken databas som används och på den individuella datatypen. Du bör söka med fältformatering om du vill söka efter de värden som verkligen visas. Detta gäller för fälttyperna Datum, Klockslag, Tid/Datum och Tal/Double.

However, searching without Apply field format is appropriate for larger databases with no formatting issues, because it is faster.

Om du söker igenom värdena för kryssrutor, och alternativet Använd fältformatering är aktiverat, kommer sökningen att returnera "1" för markerade kryssrutor, "0" för avmarkerade kryssrutor, och en tom sträng för kryssrutor som är odefinierade (för kryssrutor som kan ha tre lägen). Om sökningen har gjorts med alternativet Använd fältformatering inaktiverat visas de språkstyrda standardvärdena "SANT" eller "FALSKT".

Om du använder alternativet Använd fältformatering när du söker i listrutor kan du söka efter den text som visas i listrutor. Om du inte använder alternativet Använd fältformatering kommer du bara att hitta innehåll om du söker efter fältets standardformat.

Exakt sökning

Anger att sökningen ska skilja på stora och små bokstäver.

Sök bakåt

Anger att sökningen ska utföras i omvänd ordning, från den sista posten till den första.

Från början/slutet

Startar om sökningen. En framåtsökning börjar om på den första posten. En bakåtsökning börjar om på den sista posten.

Jokerteckenuttryck

You can use the following wildcards:

Jokertecken

Innebörd

Exempel

?

för exakt ett valfritt tecken

"?ök" hittar "sök", "kök", "rök" osv

"J?nsson" hittar t.ex. "Jansson", "Jonsson" och "Jönsson".

*

för 0 eller flera valfria tecken

"*-*" hittar "ZIP-drive" och "cd-rom"

"J*son" hittar alla poster som börjar med "J" och slutar med "son" (t.ex. Jansson, Johansson, Josefson).


If you want to search for the actual characters ? or *, precede them with a backslash: "\?" or "\*". However, this is only necessary when Wildcard expression is enabled. When the option is not enabled, the wildcard characters are processed like normal characters.

Reguljärt uttryck

Searches with regular expressions. The same regular expressions that are supported here are also supported in the LibreOffice Find & Replace dialog.

Sökning efter reguljära uttryck erbjuder fler möjligheter än sökning med jokertecken. Den senare typen är dock ofta tillräcklig vid normal användning och enklare att hantera. Om du använder sökning efter reguljära uttryck motsvaras sökning med jokertecken av följande tecken:

Sökning med jokertecken

Sökning efter reguljära uttryck

?

.

*

.*


Likhetssökning

Find terms that are similar to the Find text. Select this checkbox, and then click the Similarities button to define the similarity options.

Ta hänsyn till teckenbredd (endast om stöd för asiatiska språk är aktiverat)

Distinguishes between half-width and full-width character forms.

Låter som (japanska) (endast om stöd för asiatiska språk är aktiverat)

Lets you specify the search options for similar notation used in Japanese text. Select this checkbox, and then click the Sounds button to specify the search options.

Sets the search options for similar notation used in Japanese text.

Behandla likvärdigt

Anger de val som betraktas som lika vid sökning.

Ignorera

Anger de tecken som ska ignoreras.

Status

På raden Status visas vilka poster som sökningen returnerade. Om sökningen når slutet (eller början) av en tabell kommer sökningen att fortsätta i början (resp. slutet) av tabellen.

In very large databases, finding the record in reverse search order can take some time. In this case, the status bar informs you that the records are still being counted.

Search/Cancel

Om sökningen hittade en matchande post markeras motsvarande fält i tabellen. Du kan fortsätta sökningen genom att klicka på knappen Sök igen. Du avbryter en sökning genom att klicka på knappen Avbryt.

Stäng

Stänger dialogrutan. Inställningarna i den senaste sökningen sparas tills du avslutar LibreOffice.

Om flera tabeller eller formulär är öppna kan du använda olika sökalternativ för varje dokument. När du stänger dokumentet sparas de sökinställningar som användes i det senaste dokumentet.

Stötta oss!