Text

Om du väljer alternativet Text i dialogrutan Infoga databaskolumner kommer datainnehållet att infogas i dokumentet som text. Du kan ange i dialogrutan vilka databasfält eller kolumner som ska importeras, och hur texten ska formateras.

Om flera poster är markerade när du väljer funktionen Data i text, infogas standardbrevfält utifrån antalet poster.

Text

I området Text väljer du med pilknappen för vilka av databastabellens kolumner fältinnehållet ska infogas i det aktuella dokumentet.

Databaskolumner

Visar alla kolumner i databastabellen. Du kan lägga till kolumner i listrutan för att infoga dem i dokumentet. Välj de databaskolumner som ska infogas i dokumentet.

>

Flyttar de markerade fälten i listrutan Databaskolumner till urvalsfältet. Du kan också dubbelklicka på en post för att flytta den.

Urval

Visar vilka databaskolumner som kommer att infogas i dokumentet. Du kan också skriva in text här. Texten kommer också att infogas i dokumentet. Posternas ordning i fältet motsvarar dataordningen i dokumentet.

Format

Här kan du välja det format i vilket databasfältens innehåll ska infogas i dokumentet.

Från databas

Godkänner databasformaten.

Urval

Anger ett format från listan, om vissa datafälts formatinformation inte accepteras. Dessa format är endast tillgängliga för vissa databasfält, till exempel numeriska och logiska fält. Om du väljer ett databasfält i textformat kommer du inte att kunna välja format från urvalslistan, eftersom textformatet bibehålls automatiskt.

Om det format som du vill ha inte finns med, så väljer du posten "Fler format..." för att bestämma det önskade formatet i dialogrutan Talformat.

När ett talformat tilldelas med hjälp av urvalslistan, gäller detta alltid det databasfält som markerats i listrutan Databaskolumner.

Styckeformatmall

Standardinställningen är att de infogade styckena formateras med den aktuella styckeformatmallen. Detta format motsvaras av alternativet "ingen" i listrutan Styckeformatmall. Här kan du välja andra styckeformatmallar som ska användas i det stycke som kommer att infogas i dokumentet. I listrutan visas andra styckeformatmallar som finns definierade i LibreOffice och som hanteras med mallkatalogen.

Stötta oss!