Tabell

I dialogrutan Infoga databaskolumner markerar du alternativet Tabell för att infoga data som en tabell i dokumentet. Du kan ange i dialogrutan vilka databasfält eller kolumner som ska importeras, och hur texten i tabellen ska formateras.

Tabell

Under Tabell använder du piltangenterna för att markera de kolumner i databastabellen som ska importeras.

Databaskolumner

Anger vilka databaskolumner som ska infogas i texttabellen. Alla databaskolumner som inte har angetts i listrutan Tabellkolumn(er) visas här. Posterna är sorterade i bokstavsordning.

Tabellkolumn(er)

Visar alla databaskolumner som ska infogas i dokumentet. En kolumn kommer att kopplas till varje motsvarande post i tabellen. Ordningen på posterna i listrutan Tabellkolumn(er) anger ordningen för informationen i texttabellen.

>>

Flyttar alla databasfält till listrutan Tabellkolumn(er). Alla fält i listrutan Tabellkolumn(er) kommer att infogas i dokumentet.

>

Flyttar det markerade databasfältet till listrutan Tabellkolumn(er). Du kan också dubbelklicka på en post för att flytta den till listrutan Tabellkolumn(er). Alla fält i listrutan Tabellkolumn(er) kommer att infogas i dokumentet.

<

Tar bort det markerade databasfältet från listrutan Tabellkolumn(er). Det borttagna fältet kommer inte att infogas i dokumentet.

<<

Tar bort alla databasfält från listrutan Tabellkolumn(er).

Format

Här kan du välja det format i vilket databasfältens innehåll ska infogas i dokumentet.

Från databas

Godkänner databasformaten.

Urval

Anger ett format från listan, om vissa datafälts formatinformation inte accepteras. Dessa format är endast tillgängliga för vissa databasfält, till exempel numeriska och logiska fält. Om du väljer ett databasfält i textformat kommer du inte att kunna välja format från urvalslistan, eftersom textformatet bibehålls automatiskt.

Om det format som du vill ha inte finns med, så väljer du posten "Fler format..." för att bestämma det önskade formatet i dialogrutan Talformat.

När ett talformat tilldelas med hjälp av urvalslistan, gäller detta alltid det databasfält som markerats i listrutan Databaskolumner.

Symbolen Info

Om du vill infoga data i dokumentet som en tabell, måste du använda rätt Tabell-alternativ. Du kan sedan välja ett databasfält från listrutan Tabellkolumn(er) för att definiera formateringen för databasfältet. Ändringarna i talformat kommer att användas i den senaste markeringen. Det spelar ingen roll om du markerat databasfältet i listrutan Databaskolumner eller listrutan Tabellkolumn(er).


Infoga tabellrubrik

Anger om en rubrikrad för kolumnerna ska infogas i texttabellen.

Använd kolumnnamn

Använder fältnamnen i databastabellen som rubriker för varje texttabellkolumn.

Skapa bara rad

Infogar en tom rad överst i texttabellen. Om du använder alternativet Skapa endast rad kan du definiera rubriker i dokumentet som inte motsvaras av namnen på databasfälten.

Egenskaper

Öppnar dialogrutan som du använder för att definiera tabellens egenskaper, t.ex. ramar, bakgrund och kolumnbredd.

AutoFormat

Öppnar dialogrutan som du använder för att välja den formatmall som ska användas när tabellen infogas.

Stötta oss!