Justering

Ändrar justeringen av markerade objekt.

Symbol

Justering

Vänster

Aligns the left edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the left edge of the object is aligned to the left page margin.

Centrera horisontellt

Horizontally centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the horizontal center of the page.

Höger

Aligns the right edges of the selected objects. If only one object is selected in Impress or Draw, the right edge of the object is aligned to the right page margin.

Uppe

Vertically aligns the top edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the top edge of the object is aligned to the upper page margin.

Placera vertikalt centrerat

Vertically centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the vertical center of the page.

Underst

Justerar underkanterna på markerade objekt vertikalt. Om bara ett objekt har markerats i Draw eller Impress justeras underkanterna på objekten längs med den undre sidmarginalen.

Stötta oss!