Fäst mot raster

Anger om ramar, teckningselement och kontrollfält bara ska flyttas mellan rasterpunkter.

Symbol

Använda stödraster

Stötta oss!