Guiden Kombinationsfält/Listruta

Om du infogar ett kombinationsfält eller en listruta i ett dokument startas en guide automatiskt. I guiden kan du interaktivt ange vilken information som ska visas.

Så här använder du det här kommandot...

Open Form Controls toolbar, click Combo Box or List Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form.


Symbolen Info

Använd ikonen Guider på/av om du inte vill att guiden ska starta automatiskt.


Guiderna för kombinationsfält och listrutor är olika i det sista steget. Detta beror på hur de olika kontrollfälten fungerar:

Listrutor

I listrutor kan användaren välja en post bland flera på listan. Dessa poster är lagrade i en databastabell och kan inte redigeras i listrutan.

Som standard är inte den databastabell som innehåller de synliga listposterna i formuläret den tabell som formuläret bygger på. Listrutorna i ett formulär fungerar med hjälp av referenser till de synliga listposterna som finns i formulärtabellen (värdetabell), och som också anges som referenser i värdetabellen om användaren markerar en post i listan och sparar den. Tack vare referensvärdena kan data från en tabell som är länkad till den aktuella formulärtabellen visas i listrutor. Alltså innebär Listruteguiden att två tabeller i en databas kan länkas så att en detaljerad lista för ett databasfält som finns i en annan tabell än den tabell som formuläret refererar till kan visas i kontrollfältet.

Programmet söker igenom de övriga tabellerna efter fältnamnet (ControlSource) och de övriga fälten kompletteras på motsvarande sätt. Om det inte går att hitta fältnamnet kommer listan att vara tom. Om listfält innehåller länkade kolumner kommer den första kolumnen i den andra tabellen att användas utan att en sökning visas först.

Om en tabell med produkter innehåller ett leverantörsnummer kan listrutan använda länken "Leverantörsnummer" för att visa leverantörens namn från en tabell med leverantörsinformation. På sidan Fältlänkar frågar guiden efter alla inställningar som krävs för länken.

Kombinationsrutor

För kombinationsrutor kan användarna välja en post i listan eller skriva in text manuellt. De poster som användarna kan välja mellan kan eventuellt hämtas från en databas. Posterna som användarna väljer eller skriver in kan sparas i formuläret, eller i en databas. Om posterna sparas i en databas kommer de att skrivas till den databastabell som formuläret baseras på.

I ett kombinationsfält kan Du visa data från en valfri tabell. Då får det inte finnas någon direkt koppling mellan den aktuella formulärtabellen och den tabell - listtabellen - vars värde ska visas i kombinationsfältet. I kombinationsfält används inte referenser. När användaren skriver in eller väljer ett värde och sparar det, införs detta värde i formulärtabellen. Eftersom det inte finns någon länk mellan formulär- och listtabellen, visas sidan Fältlänk inte här.

Om du arbetar med en listruta väljer du poster i listan som sedan sparas i listtabellen. Om du arbetar med en kombinationsruta kan du lägga till ytterligare text som kan skrivas till den aktuella databastabellen för formuläret (värdetabell) och sparas där. För den här funktionen visas sidan Databearbetning som den sista sidan i guiden Kombinationsruta. Om du arbetar med listrutor finns inte denna sida. Här kan du ange om angiven text ska sparas i värdetabellen, och i så fall var.

Guiden Tabellelement/Listruta/Kombinationsruta: Data

Ange den datakälla och den tabell som formulärfältet motsvaras av. Om du infogar fältet i ett dokument som redan är länkat till en datakälla visas sidan inte.

Guiden Kombinationsfält/Listruta: Tabellurval

Anger en tabell från de tillgängliga databastabellerna som innehåller de datafält vilkas innehåll ska visas som en listpost.

Guiden Kombinationsfält/Listruta: Fälturval

Välj det datafält som angetts i tabellen på föregående sida, vars innehåll ska visas i listan eller kombinationsfältet.

Guiden Listruta: Fältlänk

Anger via vilka fält värdetabeller och listtabeller är länkade.

Guiden Kombinationsfält: Databasfält

För kombinationsfält kan du antingen spara ett fälts värde i ett databasfält eller bara använda det för visning i formuläret.

Avbryt

När du klickar på Avbryt stängs dialogrutan utan att några ändringar sparas.

Tillbaka

Visa alternativen som valts i dialogrutans föregående steg. De aktuella inställningarna förblir som de är. Knappen kan endast aktiveras från steg två eller senare.

Nästa

Klicka på Nästa-knappen för att applicera inställningarna och gå till nästa steg. Om du är i sista steget byts knappen till att bli Skapa.

Stötta oss!