Database Form Events

The Events tab page, allows you to assign a macro to certain events which occur in a database form.

Så här använder du det här kommandot...

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties - Events tab.

Open Form Design toolbar, click Form Properties icon - Events tab.


Om du vill koppla ett makro till en händelse skriver du först ett makro som innehåller alla kommandon som ska utföras när händelsen inträffar. Koppla sedan makrot till händelsen genom att klicka på knappen ... intill händelsen. Dialogrutan Tilldela makro öppnas där du kan välja makrot.

Vissa åtgärder kan Du konfigurera helt fritt. Det innebär att Du kan använda Dina egna dialogrutor för att beskriva följande åtgärder:

  1. visa ett felmeddelande,

  2. bekräfta en radering (av dataposter),

  3. söka efter parametrar,

  4. och kontrollera inmatningar när en datapost sparas.

Du kan till exempel skriva ett makro som visar varningsmeddelandet "Är du säker på att du vill radera kunden XXX?" när användaren raderar en datapost.

note

The events that are shown in the Events dialog cannot be edited directly. You can remove an event from the list by pressing the Del key.


I listan nedan visas alla händelser i ett formulär som du kan koppla ett makro till:

Bekräfta radering

The Confirm deletion event occurs as soon as data has been deleted from the form. Return True to allow row deletion, False otherwise. For example, the linked macro can request confirmation in a dialog.

Efter datapostväxling

The After record change event occurs directly after the current record pointer has been changed.

Efter datapoståtgärd

The After record action event occurs directly after the current record has been changed.

Fel har uppstått

The Error occurred event is activated if an error occurs when accessing the data source. This applies to forms, list boxes and combo boxes.

Fyll parametrar

The Fill parameters event occurs when the form to be loaded has parameters that must be filled out. For example, the data source of the form can be the following SQL command:

SELECT * FROM address WHERE name=:name

Here :name is a parameter that must be filled out when loading. The parameter is automatically filled out from the parent form if possible. If the parameter cannot be filled out, this event is called and a linked macro can fill out the parameter. Return True when the execution of the parametrized statement should continue, False otherwise.

Före avladdning

The Before unloading event occurs before the form is unloaded; that is, separated from its data source.

Före datapostväxling

The Before record change event occurs before the current record pointer - SQL cursor - is changed. Return True when moving is allowed, otherwise False.

Före datapoståtgärd

The Before record action event occurs before the current record or record set are changed. Return True when changing is allowed, otherwise False. For example, the linked macro can request confirmation in a dialog.

Före omladdning

The Before reloading event occurs before the form is reloaded. The data content has not yet been refreshed.

Före sändning

The Before submitting event occurs before the form data is sent. Returning True approves the submission, False stops it.

Innan uppdatering

The Before update event occurs before the control content changed by the user is written into the data source. The linked macro can, for example, prevent this action by returning FALSE.

Efter uppdatering

The After update event occurs after the control content changed by the user has been written into the data source.

Innan återställande

The Prior to reset event occurs before a form is reset. Returning True approves the reset, returning False cancels the operation.

Ett formulär återställs när ett av följande villkor uppfylls:

  1. Användaren klickar på HTML-kommandoknappen som är definierad som Reset-kommandoknapp

  2. En ny och tom post skapas i ett formulär som är länkat till datakällan. I den sista posten kan du t.ex. trycka på knappen Nästa post.

Efter återställande

The After resetting event occurs after a form has been reset.

Vid avladdning

The When unloading event occurs directly after the form has been unloaded; that is, separated from its data source.

Vid laddning

The When loading event occurs directly after the form has been loaded.

Vid omladdning

The When reloading event occurs directly after the form has been reloaded. The data content has already been refreshed.

Vetoable events

tip

Macros can interrupt event execution when they return a boolean value: True allows the execution of the event to continue and False stops the event execution.


The following events are interruptable by returning False:

Stötta oss!