Händelser

Fliken Händelser gör att du kan tilldela vissa händelser som inträffar i ett formulär ett makro.

Så här använder du det här kommandot...

Open context menu of a selected form element - choose Form - Events tab.

Open Form Controls toolbar or Form Design toolbar, click Form icon - Events tab.


Om du vill koppla ett makro till en händelse skriver du först ett makro som innehåller alla kommandon som ska utföras när händelsen inträffar. Koppla sedan makrot till händelsen genom att klicka på knappen ... intill händelsen. Dialogrutan Tilldela makro öppnas där du kan välja makrot.

Vissa åtgärder kan Du konfigurera helt fritt. Det innebär att Du kan använda Dina egna dialogrutor för att beskriva följande åtgärder:

  1. visa ett felmeddelande,

  2. bekräfta en radering (av dataposter),

  3. söka efter parametrar,

  4. och kontrollera inmatningar när en datapost sparas.

Du kan till exempel skriva ett makro som visar varningsmeddelandet "Är du säker på att du vill radera kunden XXX?" när användaren raderar en datapost.

Symbolen Info

Det går inte att redigera händelser direkt som visas i dialogrutan Händelser. Tryck på Delete om du vill ta bort en viss händelse från listan.


I listan nedan visas alla händelser i ett formulär som du kan koppla ett makro till:

Bekräfta radering

The Confirm deletion event occurs as soon as data has been deleted from the form. For example, the linked macro can request confirmation in a dialog.

Efter datapostväxling

The After record change event occurs directly after the current record pointer has been changed.

Efter datapoståtgärd

The After record action event occurs directly after the current record has been changed.

Fel har uppstått

The Error occurred event is activated if an error occurs when accessing the data source. This applies to forms, list boxes and combo boxes.

Fyll parametrar

The Fill parameters event occurs when the form to be loaded has parameters that must be filled out. For example, the data source of the form can be the following SQL command:

SELECT * FROM address WHERE name=:name

Här är :name en parameter som måste fyllas vid laddning. Parametern fylls automatiskt från ett överordnat formulär under förutsättning att det är möjligt. Om parametern inte kan fyllas, startas den här händelsen och ett länkat makro kan fylla parametern.

Före avladdning

The Before unloading event occurs before the form is unloaded; that is, separated from its data source.

Före datapostväxling

The Before record change event occurs before the current record pointer is changed. For example, the linked macro can prevent this action by returning "FALSE".

Före datapoståtgärd

The Before record action event occurs before the current record is changed. For example, the linked macro can request confirmation in a dialog.

Före omladdning

The Before reloading event occurs before the form is reloaded. The data content has not yet been refreshed.

Före sändning

The Before submitting event occurs before the form data is sent.

Innan uppdatering

The Before update event occurs before the control content changed by the user is written into the data source. The linked macro can, for example, prevent this action by returning "FALSE".

Efter uppdatering

The After update event occurs after the control content changed by the user has been written into the data source.

Innan återställande

The Prior to reset event occurs before a form is reset. The linked macro can, for example, prevent this action by returning "FALSE".

Ett formulär återställs när ett av följande villkor uppfylls:

  1. Användaren klickar på HTML-kommandoknappen som är definierad som Reset-kommandoknapp

  2. En ny och tom post skapas i ett formulär som är länkat till datakällan. I den sista posten kan du t.ex. trycka på knappen Nästa post.

Efter återställande

The After resetting event occurs after a form has been reset.

Vid avladdning

The When unloading event occurs directly after the form has been unloaded; that is, separated from its data source.

Vid laddning

The When loading event occurs directly after the form has been loaded.

Vid omladdning

The When reloading event occurs directly after the form has been reloaded. The data content has already been refreshed.

Please support us!