Allmänt

Så här använder du det här kommandot...

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties - General tab.

Open Form Design toolbar, click Form Properties icon - General tab.


Ett formulär är ett textdokument eller en tabell med olika formulärkontroller. Om du skapar ett formulär för en webbsida kan användaren mata in data och skicka den över Internet. Data från formulärets formulärkontroller överförs till en server via en URL och kan bearbetas på servern.

Namn

Anger formulärets namn. Det här namnet används för att identifiera formuläret i Formulär-Navigator.

URL

Anger den URL som data i det färdiga formuläret ska överföras till.

Ram

Bestämmer målramen som den laddade URL:en ska visas i.

Om du klickar i fältet kan du markera ett alternativ i listan som anger i vilken ram nästa dokument ska laddas. Följande möjligheter finns:

Post

Innebörd

_blank

Det följande dokumentet visas i en ny, tom ram.

_parent

Det följande dokumentet visas i en parent, alltså en överordnad ram. Om det inte finns någon parent, visas dokumentet i samma ram.

_self

Det följande dokument visas i samma ram.

_top

Det följande dokumentet visas i ett toppfönster, d.v.s. i den högsta ramen i hierarkin. Om utgångsramen redan är ett toppfönster visas dokumentet i samma ram.


Sändingstyp

Anger hur formulärets information ska överföras.

Om du använder metoden "Hämta" överförs data för varje kontroll som en miljövariabel. De läggs till i URL:en i formatet "?Control1=Content1&Control2=Content2&...". Teckensträngen analyserar av ett program på mottagarens server.

Om du använder metoden "Skicka" skapas ett dokument ur innehållet för det formulär som skickas till den URL som angetts.

Kodning vid sändning

Anger hur dataöverföringen ska kodas.

Dataöverföring av kontrollfältsinformation

När ett formulär skickas beaktas alla kontrollfält som är tillgängliga i LibreOffice. Kontrollfältets namn överförs alltid och i förekommande fall det tillhörande värdet.

Vilket värde som överförs beror på det aktuella kontrollfältet. För textfält överförs den post som visas; för listrutor de markerade posterna; för kryssrutor och alternativfält tillhörande referensvärden om fälten är markerade.

Hur den här informationen överförs beror på den valda överföringsmetoden (Get eller Post) och kodningen (URL eller Multipart). Om t.ex. Get-metoden och URL-kodning används, skickas värdepar enligt formatet <Name>=<Value>.

Utöver de kontrollfält som är kända inom HTML finns andra att tillgå i LibreOffice. Men observera när det gäller fält med ett specifikt talformat att det inte är de värden som visas som överförs, utan motsvarande värden i fast definierade standardformat. Följande tabell visar hur data i LibreOffice-specifika kontrollfält överförs:

Kontrollfält

Värdepar

Numeriskt fält, valutafält

Ett decimaltecken anges alltid som punkt.

Datumfält

Datumformatet överförs som fast format (MM-DD-YYYY) oavsett användarens lokala inställningar.

Tidsfält

Tidsformatet överförs som fast format (HH:MM:SS) oavsett användarens lokala inställningar.

Maskerat fält

Värdet i ett maskerade fält överförs som textfält; det betyder att det som överförs är det värde som visas i formuläret.

Tabellkontrollfält

Från tabellkontrollen överförs enskilda kolumner alltid. Namnet på kontrollen, namnet på kolumnen och kolumnens värde skickas. Om du använder metoden Hämta med URL-kodning görs överföringen i det här formatet: <Namnet på tabellkontrollen>.<Namnet på kolumnen>=<Värde>, exempelvis med värdet beroende av kolumnen.


Stötta oss!