Data

The Data tab page allows you to assign a data source to the selected control.

Så här använder du det här kommandot...

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties - Data tab.

Open Form Design toolbar, click Control icon - Data tab.


note

For forms with database links, the associated database is defined in the Form Properties. You will find the functions for this on the Data tab page.


The possible settings of the Data tab page of a control depend on the respective control. You will only see the options that are available for the current control and context.
The following fields are available:

Bundet fält

note

Om du tar bort innehållet i cellen Bundet fält i egenskapsgranskningen, används det första fältet i resultatuppsättningen för att visa och utbyta data.


Denna egenskap, som står till förfogande för listrutor, avgör vilket datafält i en länkad tabell som ska visas i formuläret.

Om en listruta i formuläret ska visa innehållet i en tabell som är länkad till formulärtabellen, ska du i fältet Typ av listinnehåll definiera om visningen bestäms av ett SQL-kommando eller om den (länkade) tabellen öppnas. Med egenskapen Bundet fält använder du en förteckning för att ange till vilket datafält i frågan eller i tabellen som listrutan har länkats.

note

Egenskapen Bundet fält gäller endast formulär som använder fler än en databastabell. Om formuläret bara är baserat på en tabell, anger du vilka fält som ska visas i formuläret under Datafält. Om du däremot vill att listrutan ska visa data från en tabell som är länkad till den aktuella tabellen via ett gemensamt fält, definieras det länkade datafältet med egenskapen Bundet fält.


Om du har valt "SQL" under Typ av listinnehåll anger SQL-kommandot vilket index du använder. Exempel: Om du anger ett SQL-kommando som "SELECT Fält1, Fält2 FROM tabellnamn" under Listinnehåll kan du använda följande tabell:

Bundet fält

Länk

-1

Indexet från den valda posten är länkad till det fält som anges under Datafält.

{tom} eller 0

Databasfältet "fält1" är länkat till det fält som anges under Datafält.

1

Databasfältet "fält2" är länkat till det fält som anges under Datafält.


Om du har valt "Tabell" under Typ av listinnehåll anger tabellens struktur vilket index du använder. Exempel: Om du har valt en databastabell under Listinnehåll använder du följande tabell:

Bundet fält

Länk

-1

Indexet för den valda posten är länkad till det fält som anges under Datafält.

{tom} eller 0

Kolumn nr 1 i tabellen är länkad till det fält som anges under Datafält.

1

Kolumn nr 2 i tabellen är länkad till det fält som anges under Datafält.

2

Kolumn nr 3 i tabellen är länkad till det fält som anges under Datafält.


Datafält

With database forms, you can link controls with the data fields.

Du har flera möjligheter:

 1. Alternativ ett: Det finns bara en tabell i formuläret.

  Under Datafält anger du det fält i datakällans tabell vars innehåll kontrollen ska visa.

 2. Alternativ två: Kontrollerna tillhör ett underordnat formulär som skapats av en SQL-sökning.

  Under Datafält anger du det fält i SQL-satsen vars innehåll kontrollen ska visa.

 1. Alternativ tre: Kombinationsfält

  För kombinationsfält anger du under Datafält i vilket fält i den aktuella formulärtabellen värden ska lagras som användaren matar in eller väljer. (De värden som visas på kombinationsfältets lista bestäms med en SQL-sats som läggs in under Listinnehåll.)

 2. Alternativ fyra: Listrutor

  Tabellen i datakällan innehåller inte de data som ska visas, utan en tabell som är länkad till tabellen via ett gemensamt datafält.

  Om du vill att en listruta ska visa data från en tabell som är kopplad till den aktuella tabellen i datakällan, anger du fältet i den tabellen under Datafält. Du kan också ange det databasfält som styr visningen av informationen i formuläret. Detta datafält är länken till den andra tabellen om båda tabellerna kan länkas via ett gemensamt datafält. Fältet är vanligtvis ett fält där unika identifierare eller räknare lagras. Det datafält vars innehåll visas i formuläret anges med ett SQL-uttryck under Listinnehåll.

Listrutor använder referenser. De kan realiseras antingen med hjälp av länkade tabeller via SQL-satser (fall 4) eller genom värdelistor:

Referenser genom länkade tabeller (SQL-satser)

Om du vill att en listruta ska visa data från en databastabell som är länkad via ett gemensamt datafält till den tabell som formuläret bygger på, anger du det gemensamma fältet under Datafält.

Länken skapas med SQL-kommandot SELECT som anges under Typ av listinnehåll i fältet Listinnehåll, om du har valt "SQL" eller "Native SQL". Anta t.ex. att tabellen "Order" är länkad till den aktuella formulärkontrollen, och i databasen är tabellen "Kunder" länkad till tabellen "Order". Du kan använda ett SQL-uttryck enligt följande:

SELECT Kundnamn, Kundnr FROM Kunder,

där "Kundnamn" är datafältet från den länkade tabellen "Kunder", och "Kundnr" är det fält i tabellen "Kunder" som är länkat till ett fält i formulärtabellen "Order" som anges under Datafält.

Referenser via värdelistor

För listrutor kan du använda värdelistor. De definierar referensvärden. På det sättet pekar kontrollfältet i formuläret inte direkt på ett innehåll i databasfältet utan på värden som tilldelas via värdelistan.

Om du arbetar med referensvärden i en värdelista, visas inte innehållet i de datafält du anger under Datafält. Däremot visas de tilldelade värdena. Om du väljer "Värdelista" under Typ av listinnehåll under fliken Data, och har givit de synliga listposterna ett referensvärde under Listposter (på fliken Allmänt), kommer referensvärdena att jämföras med datainnehållet i datafältet. Om ett referensvärde motsvarar innehållet i ett datafält kommer motsvarande listposter att visas i formuläret.

Filterförslag

While designing your form, you can set the "Filter proposal" property for each text box in the Data tab of the corresponding Properties dialog. In subsequent searches in the filter mode, you can select from all information contained in these fields. The field content can then be selected using the AutoComplete function. Note, however, that this function requires a greater amount of memory space and time, especially when used in large databases and should therefore be used sparingly.

Innehåll i den länkade cellen

Select the mode of linking a list box with a linked cell on a spreadsheet.

 1. Linked contents: Synchronize the text contents of the selected list box entry with the cell contents. Select "The selected entry".

 2. Linked selection position: The position of the single selected item in the list box is synchronized with the numerical value in the cell. Select "Position of the selected entry".

Källcellområde

Enter a cell range that contains the entries for a list box or combo box on a spreadsheet. If you enter a multi-column range, only the contents of the leftmost column are used to fill the control.

Listinnehåll

With database forms, specifies the data source for the list content of the form-element. This field can be used to define a value list for documents without a database connection.

Om du arbetar med databasformulär bestäms posterna i listrutan eller kombinationsfältet av datakällan. Beroende på vilken typ av datakälla du väljer, kan du välja mellan olika datakällor under Listinnehåll förutsatt att objekten existerar i databasen. Alla tillgängliga databasobjekt av den typ som du valt under Typ av listinnehåll visas här. Om du har valt alternativet "Värdelista" kan du använda referenser för databasformulär. Om visningen av kontrollfältet styrs av ett SQL-kommando, skriver du in SQL-satsen här.

Exempel på SQL-sats:

För listrutor kan en SQL-sats till exempel ha följande utseende:

SELECT fält1, fält2 FROM tabell,

där "tabell" är den tabell vars data visas i kontrollfältets lista (listtabell). "fält1" är det datafält som bestämmer de poster som visas i formuläret; dess innehåll visas i listrutan. "fält2" är det fält i listtabellen som är länkat till formulärtabellen (värdetabellen) via det fält som anges under Datafält när Bundet fält = 1 har valts.

För kombinationsfält kan en SQL-sats till exempel ha följande utseende:

SELECT DISTINCT fält FROM tabell,

I det här sammanhanget är "fält" ett datafält från listtabellen "tabell" vars innehåll visas i kombinationsrutans lista.

Värdelistor för HTML dokument

För HTML-formulär kan du ange en värdelista under Listinnehåll. Välj alternativet "Värdelista" under Typ av listinnehåll. De värden du skriver in här kommer inte att visas i formuläret, och används för att tilldela de synliga posterna värden. Posterna under Listinnehåll motsvaras av HTML-taggen <OPTION VALUE=...>.

När data ska överföras från en markerad post i en listruta eller ett kombinationsfält, tar formuläret hänsyn till båda listorna (dels Listposter under fliken Allmänt, dels värdelistan Listinnehåll under fliken Data): Om en (icke-tom) text är markerad i värdelistan (<OPTION VALUE=...>) kommer den att skickas. Annars skickas den text som visas i kontrollfältet (<OPTION>).

Om värdelistan ska innehålla en tom sträng skriver du in värdet "$$$empty$$$" under Listinnehåll på motsvarande position (lägg märke till versaler/gemener). LibreOffice tolkar det värdet som en tom sträng.

Följande tabell visar sambandet mellan HTML, JavaScript och LibreOffice-fältet Listinnehåll för en listruta med namnet "ListBox1". Här betecknar "Item" en listpost som visas i formuläret:

HTML-tagg

JavaScript

Post på kontrollfältets värdelista (listinnehåll)

Överförs...

<OPTION>Item

Inte möjlig

""

...den synliga listposten ("ListBox1=Item").

<OPTION VALUE="värde">Item

ListBox1.options[0].value="värde"

"värde"

...det värde som har tillordnats listposten ("ListBox1=värde").

<OPTION VALUE="">Item

ListBox1.options[0].value=""

"$$$empty$$$"

...en tom sträng ("ListBox1=").


Länkad cell

Specifies the reference to a linked cell on a spreadsheet. The live state or contents of the control are linked to the cell contents. The following tables list the controls and their corresponding link type:

Kryssruta med länkad cell

Åtgärd

Resultat

Select the check box:

TRUE is entered into the linked cell.

Deselect the check box:

FALSE is entered into the linked cell.

Tri-state check box is set to "undetermined" state:

#NV is entered into the linked cell.

Enter a number or a formula that returns a number in the linked cell:

If entered value is TRUE or not 0: Check box is selected.
If entered value is FALSE or 0: Check box is deselected.

Clear the linked cell, or enter text, or enter a formula that returns text or an error:

Kryssrutan anges till läget "obestämd" om detta är en kryssruta med trefaldig status, annars avmarkeras kryssrutan.

Select the box. The Reference value box contains text:

The text from the Reference value box is copied to the cell.

Deselect the box. The Reference value box contains text:

En tom sträng kopieras till cellen.

The Reference value box contains text. Enter the same text into the cell:

Kryssrutan är markerad.

The Reference value box contains text. Enter another text into the cell:

Kryssrutan är avmarkerad.


Alternativknapp med länkad cell

Åtgärd

Resultat

Select the option button:

TRUE is entered into the linked cell.

Option button is deselected by selecting another option button:

FALSE is entered into the linked cell.

Enter a number or a formula that returns a number in the linked cell:

If entered value is TRUE or not 0: Option button is selected.
If entered value is FALSE or 0: Option button is deselected.

Clear the linked cell, or enter text, or enter a formula that returns text or an error:

Option button is deselected.

Click the option button. The Reference value box contains text:

The text from the Reference value box is copied to the cell.

Click another option button of the same group. The Reference value box contains text:

En tom sträng kopieras till cellen.

The Reference value box contains text. Enter the same text into the cell:

Alternativknappen är markerad.

The Reference value box contains text. Enter another text into the cell:

Alternativknappen är avmarkerad.


Textruta med länkad cell

Åtgärd

Resultat

Enter text into the text box:

Text is copied into the linked cell.

Clear the text box:

Linked cell is cleared.

Enter text or a number in the linked cell:

Text or number is copied into the text box.

Enter a formula into the linked cell:

Formula result is copied into the text box.

Clear the linked cell:

Text box is cleared.


Numeriska fält och formaterade fält med länkad cell

Åtgärd

Resultat

Enter a number into the field:

Number is copied into the linked cell.

Clear the field:

Value 0 is set in the linked cell.

Enter a number or a formula that returns a number in the linked cell:

Number is copied into the field.

Clear the linked cell, or enter text, or enter a formula that returns text or an error:

Value 0 is set in the field.


Listruta med länkad cell

Listrutor stöder två olika länkmetoder. Mer information finns under "Innehåll i den länkade cellen".

 1. Linked contents: Synchronize the text contents of the selected list box entry with the cell contents.

 2. Linked selection position: The position of the single selected item in the list box is synchronized with the numerical value in the cell.

Åtgärd

Resultat

Select a single list item:

Innehållet är länkat: Texten för elementet kopieras till den länkade cellen.

Selection is linked: Position of the selected item is copied into the linked cell.
For example, if the third item is selected, the number 3 will be copied.

Select several list items:

#NV is entered into the linked cell.

Deselect all list items:

Contents are linked: Linked cell is cleared.

Selection is linked: Value 0 is entered in the linked cell.

Enter text or a number into the linked cell:

Contents are linked: Find and select an equal list item.

Selection is linked: The list item at the specified position (starting with 1 for the first item) is selected. If not found, all items are deselected.

Enter a formula into the linked cell:

Find and select a list item that matches the formula result and link mode.

Clear the linked cell:

Deselect all items in the list box.

Change the contents of the list source range:

Listrutelementen uppdateras enligt ändringen. Markeringen bevaras. Det kan göra så att den länkade cellen uppdateras.


Kombinationsruta med länkad cell

Åtgärd

Resultat

Enter text into the edit field of the combo box, or select an entry from the drop-down list:

Text is copied into the linked cell.

Clear the edit field of the combo box:

Linked cell is cleared.

Enter text or a number into the linked cell:

Text or number is copied into the edit field of the combo box.

Enter a formula into the linked cell:

Formula result is copied into the edit field of the combo box.

Clear the linked cell:

Edit field of the combo box is cleared.

Change the contents of the list source range:

Listrutelementen uppdateras enligt ändringen. Kombinationsrutans redigeringsfält och den länkade cellen ändras inte.


Referensvärde (av)

Check boxes and radio buttons in spreadsheets can be bound to cells in the current document. If the control is enabled, the value you enter in Reference value (on) is copied to the cell. If the control is disabled, the value from Reference value (off) is copied to the cell.

Referensvärde (på)

You can assign a reference value to option buttons and check boxes. The reference value will be remitted to a server when sending the web form. With database forms the value entered here will be written in the database assigned to the control field.

Referensvärden för webbformulär

Referensvärdena är användbara om du utformar ett webbformulär och informationen om kontrollens status ska överföras till en server. Om en användare klickar på kontrollen skickas motsvarande referensvärde till servern.

Du kan till exempel ha två kontrollfält för alternativen "man" och "kvinna", och ange referensvärdet 1 för fältet "kvinna" och värdet 2 för fältet "man". Värdet 1 kommer då att skickas till servern om användaren klickar på fältet "kvinna", och värdet 2 skickas om användaren klickar på fältet "man".

Referensvärden för databasformulär

För databasformulär kan Du likaså tilldela referensvärden till ett alternativfält eller en kryssruta och spara det referensvärdet i databasen. Exempel: Om Du har en gruppering av de 3 alternativen "under arbete", "klar" och "återremitteras", med referensvärdena "ToDo", "OK" respektive "ÅR", införs referensvärdet i databasen när användaren har markerat respektive alternativ.

Tom teckensträng är NOLL

Defines how an empty string input should be handled. If set to "Yes", an input string of length zero will be treated as a value NULL. If set to "No", any input will be treated as-is without any conversion.

An empty string is a string of length zero (""). Normally, a value NULL is not the same as an empty string. In general, a term NULL is used to denote an undefined value, an unknown value, or "no value has been entered yet."

Databassystem varierar och kan hantera ett NULL-värde på olika sätt. Information finns i dokumentationen till det databassystem som du använder.

Typ av listinnehåll

Determines the data to fill the lists in list and combo boxes.

Med alternativet "Värdelista" kommer alla poster som du skriver in i fältet Listposter under fliken Allmänt att visas i kontrollfältet. Om du arbetar med ett databasformulär kan du använda referensvärdena (se avsnittet Referenser som använder värdelistor).

Om innehållet i ett kontrollfält hämtas från en databas, kan du ange datakällans typ tillsammans med övriga alternativ. Du kan till exempel välja mellan tabeller och sökningar.

Stötta oss!