Formulärkontroller

The Form Controls toolbar or sub-menu contains tools that you need to create an interactive form. You can use the toolbar or sub-menu to add controls to a form in a text, drawing, spreadsheet, presentation, or HTML document, for example a button that runs a macro.

Så här använder du det här kommandot...

Choose View - Toolbars - Form Controls.

Ikon på verktygsraden Infoga (du kanske behöver aktivera denna ikon som till en början är osynlig):

Icon Select

Formulärkontroller


note

XML-formulärdokumenten (XForms) använder samma uppsättning kontroller.


Du skapar ett formulär genom att öppna ett dokument och sedan lägga till och definiera formulärkontroller med hjälp av verktygsraden Formulärkontroller. Du kan även länka formuläret till en databas, så att du kan anpassa databasen med hjälp av kontrollfälten.

När du skapar ett formulär i ett HTML-dokument kan du använda formuläret för att skicka data via Internet.

Lägga till en kontroll i ett dokument

  1. On the Form Controls toolbar, click the icon of the control that you want to add.

  2. Then click in the document, and drag to create the control.

    tip

    To create a square control, hold down the Shift key while you drag.


tip

To add a field from the field list of a table or query to a form, drag a cell into the form. In a text document, you can also drag a column header to add a field to a form. To include a label for the field, hold down +Shift when you drag a column head.


Ändra en kontroll

  1. Right-click the control and choose Control Properties. A dialog opens where you can define the properties of the control.

  2. To specify a accelerator key for a control, add a tilde (~) in front of the character in the label for the control.

  3. Du kan kopiera kontroller från ett dokument till ett annat, antingen genom att använda dra-och-släpp eller genom att först kopiera kontrollerna till Urklipp och sedan klistra in dem i det nya dokumentet. När du kopierar in en kontroll analyserar LibreOffice tre egenskaper: "datakälla", "typ av innehåll" och "innehåll" från fliken Formuläregenskaper - Data. Analysen görs för att kontrollen ska infogas på rätt ställe i måldokumentets struktur. En kontroll som till exempel visar innehåll från adressboken, kommer fortfarande att visa samma innehåll när den har kopierats in i måldokumentet. Kontrollen kommer att läggas till i måldokumentets formulärstruktur. Om det inte redan finns en sådan struktur i dokumentet kommer den att skapas nu.

Urval

Icon Select

Med den här ikonen växlar du muspekaren till markeringsläge eller deaktiverar detta läge. Markeringsläget används för att markera det aktuella formulärets kontrollfält.

Design Mode

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Icon Design Mode

Design Mode On/Off

Guider på/av

Icon Toggle Form Control Wizards

Aktiverar och inaktiverar de automatiska guiderna för formulärkontroller.

Med dessa guider får du hjälp med att ange egenskaper för listrutor, tabellkontroller och andra kontroller.

Formulärutkast

Icon Form Design Tools

Öppnar verktygsraden Formulärutkast.

Etikettfält

Icon Label Field

Skapar ett fält som visar text. De här etiketterna visar bara fördefinierad text. Det går inte att skriva i de här fälten.

Textfält

Icon Text Box

Skapar en textruta. Textrutor är fält som användaren kan mata in text i. I ett formulär används textrutor för att visa eller mata in data i.

Kryssruta

Icon Check Box

Skapar en kryssruta. Med kryssrutor kan du aktivera eller deaktivera en funktion i ett formulär.

Alternativfält

Icon Option Button

Creates an option button. Option buttons enable the user to choose one of several options. Option buttons with the same functionality are given the same name (Name property). Normally, they are given a group box.

Listruta

Icon List Box

Creates a list box. A list box lets users select an entry from a list. If the form is linked to a database and the database connection is active, the List Box Wizard will automatically appear after the list box is inserted in the document. This wizard helps you create the list box.

Kombinationsfält

Icon Combo Box

Skapar ett kombinationsfält. Ett kombinationsfält är en enradig listruta som användaren väljer ett alternativ i. Du kan skrivskydda kombinationsfältet så att användare inte kan ange andra poster än de som finns i listan. Om formuläret är bundet till en databas och databasförbindelsen är aktiv visas guiden för kombinationsfält automatiskt efter att du infogat kombinationsfältet i dokumentet.

Kommandoknapp

Icon Push Button

Skapar en kommandoknapp. Den här funktionen kan användas om du vill köra ett kommando för en definierad händelse, t.ex. en musklickning.

Du kan koppla text och grafik till de här knapparna.

Grafisk kommandoknapp

Icon image button

Skapar en knapp som visas som en bild. Bortsett från grafiken har en bildknapp samma egenskaper som en vanlig knapp.

Formaterat fält

Icon Formatted Field

Skapar ett formaterat fält. Ett formaterat fält är en textruta i vilken du kan definiera hur indata och utdata formateras och vilka begränsningsvärden som gäller.

Ett formaterat fält har särskilda kontrollfältsegenskaper (Format - Kontrollfält).

Datumfält

Icon Date Field

Skapar ett datumfält. Om formuläret är länkat till en databas kan datumvärdena tas från databasen.

If you assign the "Dropdown" property to the date field, the user can open a calendar to select a date under the date field. This also applies to a date field within a Table Control field.

tip

Användaren kan enkelt redigera datumfält genom att använda uppåt- och nedåtpilarna. Beroende på markörposition kan värdena för dag, månad eller år ökas eller minskas med piltangenterna.


Särskild information om datumfält.

Numeriskt fält

Icon Numerical Field

Skapar ett numeriskt fält. Om formuläret är länkat till en databas kan de numeriska värdena i formuläret tas från databasen.

Grupperingsram

Icon Group Box

Creates a frame to visually group several controls. Group boxes allow you to group option buttons in a frame.

If you insert a group frame into the document, the Group Element Wizard starts, which allows you to easily create an option group.

Note: When you drag a group box over already existing controls and then want to select a control, you have to first open the context menu of the group box and choose Arrange - Send to Back. Then select the control while pressing .

note

Group boxes are used only for a visual effect. A functional grouping of option fields can be made through the name definition: under the Name properties of all option fields, enter the same name in order to group them.


Tidsfält

Icon Time Field

Skapar ett tidsfält. Om formuläret är länkat till en databas kan formulärets tidsvärden tas från databasen.

tip

Användaren kan enkelt redigera tidsfält genom att använda uppåt- och nedåtpilarna. Beroende på markörposition kan värdena för timmar, minuter eller sekunder ökas eller minskas med piltangenterna.


Valutafält

Icon Currency Field

Skapar ett valutafält. Om formuläret är länkat till en databas kan innehållet i valutafältet i formuläret tas från databasen.

Maskerat fält

Icon Pattern Field

Skapar ett maskerat fält. Maskerade fält består av en redigeringsmask och en teckenmask. Redigeringsmasken bestämmer vilka data som kan matas in. Teckenmasken bestämmer innehållet i det maskerade fältet när den laddas från databasen.

note

Maskerade fält fungerar inte i HTML-format.


Tabellkontrollfält

Icon Table Control

Creates a table control to display a database table. If you create a new table control, the Table Element Wizard appears.

Specialinformation om tabellkontrollfält.

Navigationslist

Icon Navigation bar

Creates a Navigation bar.

The Navigation bar allows you to move through the records of a database or a database form. The controls on this Navigation bar work the same way as the controls on the default Navigation bar in LibreOffice.

Grafiskt kontrollfält

Icon Image Control

Skapar ett grafiskt kontrollfält. Det kan bara användas för att lägga till bilder från en databas. När du dubbelklickar på ett grafiskt kontrollfält i formulärdokumentet öppnas dialogrutan Infoga grafik som du använder för att infoga bilden. Det finns också en snabbmeny (dock inte i designläge) med kommandon för att infoga och ta bort bilden.

Bilder från en databas kan visas i ett formulär och nya bilder kan infogas i databasen så länge som bildkontrollen inte är skrivskyddad. Kontrollen måste hänvisa till ett databasfält för typen bild. Ange därför datafältet i egenskapsfönstret på fliken Data.

Filurval

Icon File Selection

Skapar en knapp som möjliggör filurval.

Rotationsknapp

Icon Spin Button

Skapar en rotationsknapp.

Om du lägger till en rotationsknapp i ett Calc kalkylblad kan du använda fliksidan Data för att skapa en dubbelriktad länk mellan rotationsknappen och en cell. När du ändrar innehållet på en cell uppdateras därför innehållet i rotationsknappen. Om du ändrar värdet på rotationsknappen uppdateras också innehållet i cellen.

Rullningslist

Icon Scrollbar

Skapar en rullningslist.

Du kan ange följande egenskaper för en rullningslist:

UI-namn

Semantik

Min. rullningsvärde

Anger minsta höjd eller minsta bredd för en rullningslist.

Max. rullningsvärde

Anger maximal höjd eller maximal bredd för en rullningslist.

Standardvärde för rullning

Anger standardvärdet för en rullningslist, som används när formuläret återställs.

Orientering

Anger riktning för en rullningslist, det vill säga horisontell eller vertikal.

Liten ändring

Anger den minsta mängd som du kan rulla en rullningslist, till exempel genom att klicka på en pil.

Stor ändring

Anger hur mycket ett stort rullningssteg rullar en rullningslist, till exempel när du klickar mellan rullningsrutan och en rullningspil.

Fördröjning

Anger fördröjning i millisekunder mellan rullningslistens händelseutlösare. Fördröjningen kan till exempel uppstå när du klickar på en pilknapp på rullningslisten och håller ned musknappen.

Ikonfärg

Anger färg på pilarna i rullningslisten.

Synlig storlek

Specifies the size of the scrollbar thumb in "value units". For example, a value of ("Scroll value max." minus "Scroll value min.") / 2 results in a scrollbar thumb that occupies half of the scrollbar.

To make the width of the scrollbar equal to the height of the scrollbar, set the Visible Size to zero.


In a Calc spreadsheet, you can use the Data tab page to create a two-way link between a scrollbar and a cell.

Stötta oss!