Lingvistik

Välj användarordlistor och bestäm regler för rättstavningskontrollen.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - Spelling, then click Options.


Användarordlistor

Lists the available user dictionaries. Mark the user dictionaries that you want to use for spelling and hyphenation.

Nytt

Öppnar dialogrutan Skapa användarordlista där du kan namnge en ny användardefinierad ordlista eller undantagsordlista och ange språk.

Skapa användarordlista

In the Dictionary section you can name a new user-defined dictionary or dictionary of exceptions and specify the language.

Namn

Anger namnet på den nya användarordlistan. Tillägget "*.DIC" läggs till automatiskt.

Språk

Genom att välja ett visst språk kan du begränsa användningen av användarordlistan. När du väljer Alla används användarordlistan oberoende av det aktuella språket.

Undantag (-)

Anger om du vill undvika vissa ord i dokument. I en användarordlista som är definierad på det här sättet kan du ta med alla ord som ska undvikas. Om undantagsordlistan är aktiverad under en rättstavningskontroll visas ett meddelande om att det här ordet bör undvikas.

Redigera

Öppnar dialogrutan Redigera användarordlista där du kan göra tillägg i användarordlistan eller redigera befintliga poster.

In the Edit Custom Dictionary dialog you have the option to enter new terms or edit existing entries. If you edit an exception dictionary, the dialog has the added facility of defining an exception for a word. During the spellcheck this exception is then listed as a suggestion.

När en ordlista redigeras kontrolleras filens status. Om filen är skrivskyddad går den inte att ändra. Knapparna Nytt och Radera är då deaktiverade.

Ordlista

Anger vilken ordlista som ska redigeras.

The List of Ignored Words (All) includes all words that have been marked with Ignore during spellcheck. This list is valid only for the current spellcheck.

note

Det går inte att välja bort posten IgnoreAllList och den kan inte raderas. Det går bara att radera orden som har lagts till som innehåll. Detta sker automatiskt varje gång du avslutar LibreOffice.


Språk

Tilldelar ett nytt språk till den aktuella användarordlistan.

Ord

Du kan skriva ett nytt ord som ska läggas till i ordlistan. Här nedan visas innehållet i den aktuella användarordlistan. Om du markerar ett ord i den här listan visas det i textfältet. Om du skriver ett ord följt av likhetstecken, t.ex. "AutoComplete=", så görs ingen automatisk avstavning och ingen avstavning föreslås. Om du skriver "Auto=Complete" så kan ordet avstavas, eller avstavning föreslås, vid likhetstecknet.

Du kan använda ett []-block istället för =-tecken för att ange teckenändringar före avstavningspositionerna. Möjliga teckenändringar: (1) Tecken läggs till, exempel: tug[g]gumi resulterar i avstavningen tugg- gummi. (2) Tecken tas bort, anges av en siffra, exempel: paral·[1]lel resulterar i avstavningen “paral- lel” vilket är den korrekta avstavningen av det katlanska ordet “paral·lel”. (3) Tecken tas bort och läggs till, exempel: cafee[2é]tje resulterar i avstavningen “café- tje” vilket är den korrekta avstavningen av det holländska ordet “cafeetje”, två tecken har tagits bort och ett har lagts till.

Replace By or Grammar By

This input field is only available if you are editing an exception dictionary or a language-dependent custom dictionary. In exception dictionaries, the field shows the alternative suggestion for the current word in the "Word" text box. In language-dependent custom dictionaries, the field contains a known root word, as a model of affixation of the new word or its usage in compound words. For example, in a German custom dictionary, the new word “Litschi” (lychee) with the model word “Gummi” (gum) will result recognition of “Litschis” (lychees), “Litschibaum” (lychee tree), “Litschifrucht” (lychee fruit) etc.

Nytt

Adds the word in the Word text field to your current custom dictionary. The word in the Suggestion field is also added when working with exception dictionaries.

Alternativ

Definierar alternativ för rättstavningskontroll och avstavning.

Redigera

Om du vill ändra ett värde markerar du en post och klickar på Redigera. En dialogruta visas där du kan ange ett nytt värde.

Kontrollera ord med stora bokstäver

Anger att användningen av stora bokstäver ska kontrolleras under rättstavningskontrollen.

Kontrollera ord med siffror

Anger att ord som innehåller både tal och bokstäver ska kontrolleras.

Kontrollera specialområden

Anger att speciella områden, t.ex. t.ex. text i teckningar, ska tas med vid stavningskontroll.

Kontrollera stavningen medan du skriver

Kontrollerar stavningen automatiskt medan du skriver, och stryker under fel.

Skrivfel markeras i dokumentet med en röd understrykning. Om du placerar markören över ett ord som är markerat på detta sätt kan du öppna snabbmenyn och visa en lista med förslag på korrigeringar. Ersätt det felaktiga ordet genom att välja någon av de föreslagna korrigeringarna. Om du skulle göra samma fel igen när du redigerar dokumentet så korrigeras det automatiskt.

Om du vill föra in ordparet i ersättningstabellen för AutoKorrigering väljer du menykommandot AutoKorrigering på snabbmenyn för den automatiska korrigeringen. Välj ett förslag på undermenyn. Ordet ersätts och samtidigt förs ordparet in i ersättningstabellen.

Minimal ordlängd för avstavning

Specifies the minimum number of characters required for automatic hyphenation to be applied.

Tecken före radbrytning

Sets the minimum number of characters of the word to be hyphenated that must remain at the end of the line.

Tecken efter radbrytning

Specifies the minimum number of characters of a hyphenated word required at the next line.

Automatisk avstavning

Anger att du aldrig ska tillfrågas om manuell avstavning. Om fältet är omarkerat och ett ord inte känns igen visas en dialogruta där du kan ange plats för bindestreck.

Avstava specialområden

Anger att avstavning också ska utföras i fotnoter, sidhuvuden och sidfötter.

Stötta oss!