Justering

Bestämmer justeringsalternativ för innehållet i den aktuella cellen, eller de markerade cellerna.

Så här använder du det här kommandot...


Horisontell

Välj det alternativ för horisontell justering som du vill tilldela cellinnehållet.

Standard

Med det här alternativet kan du välja horisontell standard för cellinnehåll.

Symbolen Info

Om alternativet Standard har valts blir nummer högerjusterade och text vänsterjusterad.


Vänster

Justerar cellens innehåll åt vänster.

Ikon på formateringsraden:

Icon Align Left

Vänsterjusterad

Höger

Justerar cellens innehåll åt höger.

Ikon på formateringsraden:

Icon Align Right

Högerjusterad

Mitten

Centrerar cellens innehåll horisontellt.

Ikon på formateringsraden:

Icon Centered

Marginaljusterad

Justerar cellens innehåll mot vänster och höger cellkant.

Ikon på formateringsraden:

Icon Justified

Marginaljusterad

Fylld

Upprepar cellinnehållet (tal och text) tills det synliga området med celler är ifyllt. Den här funktionen fungerar inte på text som innehåller radbrytningar.

Distribuerad

Justerar innehållet jämt över hela cellen. Till skillnad från Marginaljusterad så justeras även den sista raden med text.

Indrag

Anger hur stort indraget från cellens vänsterkant ska vara.

Vertikal

Välj det alternativ för vertikal justering som du vill tilldela cellinnehållet.

Standard

Justerar cellens innehåll till botten av cellen.

Uppe

Justerar cellens innehåll mot dess övre kant.

Ikon på formateringsraden:

Nere

Justerar cellens innehåll mot dess nedre kant.

Ikon på formateringsraden:

Ikon för justera nederkant

Justera nederkant

Mitten

Centrerar cellens innehåll vertikalt.

Ikon på formateringsraden:

Ikon för justera centrerat vertikalt

Justera centrerat vertikalt

Marginaljusterad

Justerar cellinnehållet till cellens övre och nedre kanter.

Distribuerad

Samma som Marginaljusterat om inte textorienteringen är vertikal. Då beter den sig liknande den horisontella inställningen Distribuerad, dvs den sista raden justeras också.

Textorientering

Bestämmer cellinnehållets skrivriktning.

Klicka på snurrskivan för att ange textorienteringen.

Grader

Enter the rotation angle from 0 to 360 for the text in the selected cell(s).

Referenskant

Ange den cellkant från vilken den roterade texten ska skrivas.

  1. Textutsträckning från undre cellkanten: Skriver den roterade texten utåt från den undre cellkanten.

  2. Textutsträckning från övre cellkanten: Skriver den roterade texten utåt från den övre cellkanten.

  3. Textutsträckning bara inuti cellen: Skriver bara den roterade texten inuti cellen.

Vertikalt staplad

Justerar texten vertikalt.

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Languages and Locales - General.

Asiatiskt layoutläge

Den här kryssrutan är bara tillgänglig om stöd för asiatiska språk är aktiverat och textriktningen är angiven som vertikal. Justerar asiatiska tecken uppifrån och ned i markerad(e) cell(er). Om cellen innehåller mer än en textrad omvandlas raderna till textkolumner som ordnas från höger till vänster. Västerländska tecken i den konverterade texten roteras 90 grader åt höger. Asiatiska tecken roteras inte.

Egenskaper

Bestämmer textflödet i en cell.

Radbryt text automatiskt

Radbryter text till en ny rad vid cellkanten. Antalet rader beror på cellbredden. Du kan skapa en manuell radbrytning genom att trycka på +Retur i cellen.

Infoga radbrytningar i celler

Avstavning aktiv

Aktiverar avstavning för text som radbryts.

Förminska till cellstorlek

Förminskar storleken på teckensnittet så att innehållet i cellen får plats inom den aktuella cellbredden. Du kan inte använda det här kommandot på en cell som innehåller radbrytningar.

Stötta oss!