Linjestilar

Redigera eller skapa streckade eller prickade linjestilar.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Line - Line Styles tab.


Egenskaper

Linjestil

Välj den linjestil som du vill skapa.

Typ

Välj den kombination av streck och prickar som du vill använda.

Antal

Ange hur många gånger du vill att en prick eller ett streck ska förekomma i en sekvens.

Längd

Ange längden på strecket.

Avstånd

Ange hur mycket utrymme som ska finnas mellan prickar eller streck.

Fit to line thickness

Posterna justeras automatiskt efter linjens längd.

Lägg till

Creates a new line style using the current settings. Enter a name for the new line style.

Modifiera

Uppdaterar den markerade linjestilen med de aktuella inställningarna. Om du vill ändra namn på den markerade linjestilen anger du ett nytt namn i stället för att bekräfta det gamla.

Ta bort

Raderar markerat/markerade element efter bekräftelse.

Läs in linjestilstabell

Importerar en tabell med linjestilar.

Spara linjestilstabell

Sparar den aktuella tabellen med linjestilar så att den kan laddas senare.

Förhandsgranskningsfält

Visar förhandsgranskning av det aktuella urvalet.

Stötta oss!