Text Import

Ställer in importalternativen för data som är avgränsad.

Så här använder du det här kommandot...

Choose File - Open - File type, select Text CSV.

Choose Data - Text to Columns (Calc).

Copy data to clipboard, then choose Edit - Paste Special - Paste Special (Calc).


Import

Teckenuppsättning

Anger vilken teckenuppsättning som ska användas i den importerade filen.

Språk

Avgör hur siffersträngar importeras.

Om Standard är angivet som språk (för CSV-import) eller Automatisk (för HTML-import) så kommer Calc att använda det språk som angivits globalt. Om ett specifikt språk är angivet så kommer det att användas för import av siffror.

När du importerar HTML-dokument kan språkvalet hamna i konflikt med det övergripande (globala) HTML-alternativet Använd 'Engelsk (USA)' för tal. Det övergripande HTML-alternativet är endast aktivt om du valt Automatiskt språk. Om du markerar ett specifikt språk i dialogen HTML-import så kommer den övergripande inställningen att ignoreras.

Från rad

Anger den rad där du vill starta importen. Raderna visas i förhandsgranskningsfönstret nedtill i dialogrutan.

Delningsalternativ

Anger om data ska åtskiljas med avgränsare eller med fasta bredder.

Fast bredd

Delar in data som är åtskilda med fast bredd (samma antal tecken) i kolumner. Bestäm bredden genom att klicka på linjalen i förhandsgranskningsfönstret.

Avgränsat av

Välj den avgränsare som används i dina data.

Tabulator

Delar in data som är avgränsade med tabbar i kolumner.

Semikolon

Delar in data som är avgränsade med semikolon i kolumner.

Komma

Delar in data som är avgränsade med kommatecken i kolumner.

Blanksteg

Delar in data som är avgränsade med blanksteg i kolumner.

Andra

Separates data into columns using the custom separator that you specify. Note: The custom separator must also be contained in your data.

Sammanfatta fältavgränsare

Kombinerar flera avgränsare till en enda och tar bort tomma datafält.

Trim spaces

Removes starting and trailing spaces from data fields.

String delimiter

Select a character to delimit text data. You can also enter a character in the text box.

Övriga alternativ

Anger några andra alternativ för importen.

Format quoted field as text

När detta alternativ är aktivt importeras fält eller celler, vars värden är inom citattecken (första och sista tecknet av värdet är lika med skiljetecknet), som text.

Identifiera specialtal

When this option is enabled, Calc will automatically detect all number formats, including special number formats such as dates and time. Scientific notation will also be detected as Detect scientific notation option must be enabled at the same time.

Det valda språket påverkar hur Calc identifierar talformat, detta på grund av att olika språk och regioner har olika konventioner för hur specialtal ska skrivas.

When this option is disabled, Calc will detect and convert only numbers in decimal notation. Detection of numbers in scientific notation will depend on Detect scientific notation option. The rest will be imported as text. A decimal number string can have digits 0-9, thousands separators, and a decimal separator. Thousands separators and decimal separators may vary with the selected language and region.

Detect scientific notation

When this option is enabled, Calc will automatically detect numbers with scientific notation, like 5E2 for 500.

The selected language influences how scientific notation is detected, since different languages and regions many have different decimal separator.

This option can be disabled only if Detect special numbers option is previously disabled.

When this option is disabled, Calc will detect and convert only numbers in decimal notation. The rest will be imported as text. A decimal number string can have digits 0-9, thousands separators, and a decimal separator. Thousands separators and decimal separators may vary with the selected language and region.

Skip empty cells

Available when using Paste Special: when this option is enabled, Calc preserves previous content of cells when pasting empty ones. Otherwise, Calc deletes content of previous cells.

In Text to Columns conversion, if cell content begins with a separator and this option is disabled, then first column will be emptied.

Evaluate formulas

Determines whether formula expressions starting with a = equal sign character are to be evaluated as formulas or imported as textual data. If checked evaluate formulas on input. Otherwise formulas are input as text.

Fält

Visar hur dina data ser ut när de är indelade i kolumner.

Kolumntyp

Markera en kolumn i förhandsgranskningsfönstret och välj den datatyp som data ska importeras i. Du kan välja ett av följande alternativ:

Typ

Funktion

Standard

LibreOffice avgör själv typen.

Text

Importerade data behandlas som text.

Datum (DMÅ)

Använder ett datumformat (dag, månad, år) på importerade data i en kolumn.

Datum (MDÅ)

Använder ett datumformat (månad, dag, år) på importerade data i en kolumn.

Datum (ÅMD)

Använder ett datumformat (år, månad, dag) på importerade data i en kolumn.

Engelska (US)

Tal formaterade enligt amerikansk standard söks och övertas oberoende av systemspråket. Något sifferformat ställs då inte in. Poster som inte innehåller några tal formaterade enligt amerikansk standard behandlas som under Standard.

Dölj

Data i kolumnen importeras inte.


Om du har valt något av datumformaten (DMÅ), (MDÅ) eller (ÅMD) och du anger tal utan datumavgränsare, så tolkas talen på följande sätt:

Antal tecken

Datumformat

6

Två tecken vardera tolkas som dag, månad och år, i vald ordning.

8

Fyra tecken tolkas som år och vardera två som månad och dag, i vald ordning.

5 eller 7

Som 6 eller 8 tecken, men den första delen i sekvensen har ett tecken mindre. Det innebär att en inledande nolla för månad och dag undertrycks.


tip

Om du vill ta med en inledande nolla i de data du importerar, t.ex. i telefonnummer, använder du formatet "Text" i kolumnen.


Förhandsgranskning

Shows how the imported text will look after it is separated into columns. To apply a format to a column when it is imported, click a column and select a Column type. When you select a Column type, the column heading displays the applied format.

Om du vill använda en fast bredd för att dela in importerade data i kolumner bestämmer du klumnbredd genom att klicka på linjalen.

Stötta oss!