Textimport

Ställer in importalternativen för data som är avgränsad.

Så här använder du det här kommandot...

Choose File - Open - File type, select Text CSV.

Choose Data - Text to Columns (Calc).


Import

Teckenuppsättning

Anger vilken teckenuppsättning som ska användas i den importerade filen.

Språk

Avgör hur siffersträngar importeras.

Om Standard är angivet som språk (för CSV-import) eller Automatisk (för HTML-import) så kommer Calc att använda det språk som angivits globalt. Om ett specifikt språk är angivet så kommer det att användas för import av siffror.

När du importerar HTML-dokument kan språkvalet hamna i konflikt med det övergripande (globala) HTML-alternativet Använd 'Engelsk (USA)' för tal. Det övergripande HTML-alternativet är endast aktivt om du valt Automatiskt språk. Om du markerar ett specifikt språk i dialogen HTML-import så kommer den övergripande inställningen att ignoreras.

Från rad

Anger den rad där du vill starta importen. Raderna visas i förhandsgranskningsfönstret nedtill i dialogrutan.

Delningsalternativ

Anger om data ska åtskiljas med avgränsare eller med fasta bredder.

Fast bredd

Delar in data som är åtskilda med fast bredd (samma antal tecken) i kolumner. Bestäm bredden genom att klicka på linjalen i förhandsgranskningsfönstret.

Avgränsat av

Välj den avgränsare som används i dina data.

Tabulator

Delar in data som är avgränsade med tabbar i kolumner.

Semikolon

Delar in data som är avgränsade med semikolon i kolumner.

Komma

Delar in data som är avgränsade med kommatecken i kolumner.

Blanksteg

Delar in data som är avgränsade med blanksteg i kolumner.

Andra

Separates data into columns using the custom separator that you specify. Note: The custom separator must also be contained in your data.

Sammanfatta fältavgränsare

Kombinerar flera avgränsare till en enda och tar bort tomma datafält.

Trim spaces

Removes starting and trailing spaces from data fields.

String delimiter

Select a character to delimit text data. You can also enter a character in the text box.

Övriga alternativ

Anger några andra alternativ för importen.

Format quoted field as text

När detta alternativ är aktivt importeras fält eller celler, vars värden är inom citattecken (första och sista tecknet av värdet är lika med skiljetecknet), som text.

Identifiera specialtal

Calc kommer automatiskt att identifiera talformat som datum tid och vetenskaplig notation när detta alternativ är markerat.

Det valda språket påverkar hur Calc identifierar talformat, detta på grund av att olika språk och regioner har olika konventioner för hur specialtal ska skrivas.

Calc kommer endast att identifiera och konvertera decimaltal om detta val är markerat. Övriga specialtal så som vetenskaplig notation kommer att importeras som text. Ett decimaltal kan innehålla siffrorna 0-9, tusentalsavgränsare och decimalavgränsare. Vad som används som tusentalsavgränsare samt decimalavgränsare kan skilja sig åt mellan språk och regioner.

Skip empty cells

When this option is enabled, Calc preserves previous content of cells when pasting empty ones. Otherwise, Calc deletes content of previous cells.

In Text to Columns conversion, if cell content begins with a separator and this option is disabled, then first column will be emptied.

Fält

Visar hur dina data ser ut när de är indelade i kolumner.

Kolumntyp

Markera en kolumn i förhandsgranskningsfönstret och välj den datatyp som data ska importeras i. Du kan välja ett av följande alternativ:

Typ

Funktion

Standard

LibreOffice avgör själv typen.

Text

Importerade data behandlas som text.

Datum (DMÅ)

Använder ett datumformat (dag, månad, år) på importerade data i en kolumn.

Datum (MDÅ)

Använder ett datumformat (månad, dag, år) på importerade data i en kolumn.

Datum (ÅMD)

Använder ett datumformat (år, månad, dag) på importerade data i en kolumn.

Engelska (US)

Tal formaterade enligt amerikansk standard söks och övertas oberoende av systemspråket. Något sifferformat ställs då inte in. Poster som inte innehåller några tal formaterade enligt amerikansk standard behandlas som under Standard.

Dölj

Data i kolumnen importeras inte.


Om du har valt något av datumformaten (DMÅ), (MDÅ) eller (ÅMD) och du anger tal utan datumavgränsare, så tolkas talen på följande sätt:

Antal tecken

Datumformat

6

Två tecken vardera tolkas som dag, månad och år, i vald ordning.

8

Fyra tecken tolkas som år och vardera två som månad och dag, i vald ordning.

5 eller 7

Som 6 eller 8 tecken, men den första delen i sekvensen har ett tecken mindre. Det innebär att en inledande nolla för månad och dag undertrycks.


Symbolen Tips

Om du vill ta med en inledande nolla i de data du importerar, t.ex. i telefonnummer, använder du formatet "Text" i kolumnen.


Förhandsgranskning

Shows how the imported text will look after it is separated into columns. To apply a format to a column when it is imported, click a column and select a Column type. When you select a Column type, the column heading displays the applied format.

Om du vill använda en fast bredd för att dela in importerade data i kolumner bestämmer du klumnbredd genom att klicka på linjalen.

Navigera utan musen

Mer information om filter finns i Information om import- och exportfilter.

Stötta oss!