Vanliga knappar

Hjälp

Klicka på Hjälp-knappen för att öppna kontextbaserade hjälp för den aktuella dialogrutan.

Avbryt

När du klickar på Avbryt stängs dialogrutan utan att några ändringar sparas.

Färdigställ

Tillämpar alla ändringar och stänger guiden.

Verktygsrader

Om du klickar på pilen som finns bredvid vissa ikoner öppnas en verktygsrad. Du flyttar en verktygsrad genom att dra titelraden. Så fort du släpper musknappen stannar listen på den nya positionen. Dra titelraden till en annan plats eller dra den till kanten av ett fönster om du vill förankra fältet. Du stänger en verktygsrad genom att klicka på ikonen Stäng fönster. Du visar verktygsraden igen genom att välja Visa - Verktygsrad - (namn på verktygsrad).

Rotationsruta

  1. I formulärkontroller är rotationsfältet en egenskap av numeriska fält, valutafält, datumfält eller tidsfält. Om egenskapen "Rotationsfält" är aktiverad visar fältet några symboler med pilar som pekar åt motsatt håll, antingen vertikalt eller horisontellt.

  2. I Basic-IDE är rotationsfältet namnet som används för ett numeriskt fält tillsammans med två pilsymboler.

Du kan skriva ett numeriskt värde i fältet bredvid nummersnurran eller öka värdet med Pil-upp eller minska värdet med Pil-ned i nummersnurran. På tangentbordet kan du trycka på tangenterna Pil-upp och Pil-ned för att öka eller minska värdet. Om du trycker på tangenterna Sida-upp eller Sida-ned sätts värdet till det maximalt respektive minimalt möjliga.

Om inmatningsfältet bredvid snurr-komponenten gäller numeriska värden kan du även ange måttenhet, till exempel, 1 cm, 5 mm, 12 punkter eller 2 tum.

Konvertera

Om du klickar dig framåt genom dialogrutan heter den här knappen Nästa. På den sista sidan heter knappen Konvertera. Konverteringen utförs när du klickar på knappen.

Snabbmeny

För att aktivera kontextmenyn på ett objekt klickar du på objektet med musknapp för att välja det, och sen, . Några kontextmenyer kan visas direkt utan att objektet först väljs. Kontextmenyer finns på de flesta ställen i LibreOffice.

Ta bort

Raderar markerat/markerade element efter bekräftelse.

Ta bort

Raderar markerat/markerade element utan att begära bekräftelse.

Mått

Du kan mata in värden med olika måttenheter. Skönsvärdet är tum. Men om du vill ha exakt 1 cm mellanrum, skriv "1cm". Andra enheter är tillgängliga beroende på konexten till exempel, 12 pt för ett mellanrum på 12 punkt. Om du anger ett ogiltigt värde kan programmet välja antingen det maximala eller minimala värdet.

Stäng

Stänger dialogrutan och sparar alla ändringar.

Stäng

Stänger dialogrutan.

Överta

De ändrade eller markerade värdena börjar gälla utan att dialogrutan stängs.

Detta alternativ visas endast för stilar för stycken, ramar och sidor.

Detta alternativ visas endast för stilning av stycken och tecken.

Förminska / Expandera

Klicka på Förminska-ikonen för att reducera storleken på dialogrutan till inmatningsfältets storlek. Det blir enklare att markera de referenser som behövs i bladet. Ikonen byts till Expandera-ikonen. Klicka på den för att återställa dialogrutan till den ursprungliga storleken.

Dialogrutan förminskas automatiskt om du klickar med musknappen i tabellen och skapar ett område. Så snart du släpper upp musknappen återgår dialogrutan till full storlek och den områdesreferens som definierats med musen markeras med en blå ram i dokumentet.

Fäll ihop-ikon

Förminska

Fäll ut-ikon

Expandera

Förhandsgranskningsfält

Visar förhandsgranskning av det aktuella urvalet.

Förhandsgranska

Visar förhandsgranskning av det aktuella urvalet.

Nästa

Klicka på Nästa-knappen för att applicera inställningarna och gå till nästa steg. Om du är i sista steget byts knappen till att bli Skapa.

Knapparna i dialogrutan

Återställ

Återställer ändrade värden i flikens innehåll till deras tidigare värden.

Avbryt

Stänger dialogrutan och förkastar alla ändringar.

OK

Sparar alla ändringar och stänger dialogrutan.

Återställ

Återställer ändringarna som gjorts i fliken till hur det var när dialogrutan öppnades.

Återställ

Återställer ändringar i den nuvarande fliken till hur det var när dialogrutan öppnades. Du får ingen bekräftelse när du stänger dialogrutan.

Standard

Återställer värdena i dialogrutan till hur de är vid en nyinstallation.

warning

Ingen bekräftelseruta visas innan standardvärdena återställs.


Avbryt

Stänger dialogrutan och förkastar alla ändringar i alla flikar. Om Tillämpa använts gäller det endast ändringarna efter att det senast gjordes.

Återställ

Återställer värdena i aktuell flik till hur de var när dialogrutan öppnades. Om Tillämpa använts innan dialogrutan stängs återställs värdena till hur de var när det senast gjordes.

Tillämpa

Tillämpar alla ändringar utan att dialogrutan stängs. Kan därefter inte återställas med Återställ utan det gäller endast ej tillämpade/osparade ändringar.

Återställ till överordnad

Värden från aktuell flik sätts till de som finns i motsvarande flik angiven under "Basera på". Alltid, även när "Basera på" är satt till "- Ingen -", gäller för värden i "Innehåller" att de tas bort.

Detta alternativ visas endast för stilar för stycken, tecken och ramar.

Tillbaka

Visa alternativen som valts i dialogrutans föregående steg. De aktuella inställningarna förblir som de är. Knappen kan endast aktiveras från steg två eller senare.

Alternativ

Klicka på Alternativ-etiketten för att visa fler alternativ i dialogrutan. Klicka på den igen för att reducera dialogrutans innehåll.

Se även följande funktioner:

Sökningen stöder jokertecken eller reguljära uttryck. Med reguljära uttryck aktiverat, kan du skriva "all.*", för att hitta första platsen för "all" följt av vilka bokstäver som helst (eller inga). Om du vill söka efter en text som också är ett reguljärt uttryck, anger du "\"-tecknet (bakstreck), eller omger texten med \Q...\E. Du kan stänga av eller aktivera automatisk evaluering av jokertecken och reguljära uttryck i inställningarna under - LibreOffice Calc - Beräkna.

warning

Att använda funktioner där ett eller flera argument är sök-kritierier som representerar reguljära uttryck, ger ett första försök att konvertera söksträngen till ett tal. Till exempel, ".0" konverteras till 0.0 och så vidare. Om det lyckas så gör ett försök att matcha numeriskt istället för strängbaserat. Men om en locale används där decimalskiljetecknet inte är punkt kommer det att evalueras som reguljärt uttryck. För att tvinga en matchning som strängbaserat reguljärt uttryck istället för numeriskt som ett tal kan du använda något som inte kan tolkas som ett tal, till exmpel ".[0]", ".\0" eller "(?i).0".


Om ett fel inträffar returnerar funktionen ett logiskt eller numeriskt värde.

(Kommandot är endast tillgängligt i kontextmenyn).

När du dubbelklickar på ett verktyg kan du använda det till flera aktiviteter. Om du aktiverar verktyget med en enkel klickning återgår det till föregående markering när aktiviteten är utförd.

Tryck Shift+F1 och håll muspekaren över en kontrollkomponent för att visa en kort hjälptext för komponenten.

Knappar för dialogrutan Alternativ

OK

Spara ändringarna och stäng dialogrutan för Alternativ.

Avbryt

Stäng dialogrutan för Alternativ och förkasta alla ändringar.

Tillämpa

Tillämpar de ändrade inställningarna utan att stänga dialogrutan för Alternativ.

Återställ

Återställer ändringarna som gjorts i fliken till hur det var när dialogrutan öppnades.

warning

Vissa alternativ kan inte återställas när de börjat ändras. Ändra isåfall antingen tillbaka manuellt eller klicka på Avbryt och öppna Alternativ-dialogrutan igen.


Stötta oss!