Kombinera objekt och skapa former

Kombinerade ritobjekt beter sig som grupperade objekt förutom att du inte kan gå in i gruppen för att redigera de enskilda objekten.

Symbolen Info

Du kan bara kombinera 2D-objekt.


Kombinera 2D-objekt:

  1. Markera minst två 2D-objekt.

  2. Choose Shape - Combine.

I motsats till grupperingar hämtar ett kombinerat objekt egenskaperna från objektet som är längst ned i stapeln. Du kan dela upp kombinerade objekt men originalobjektets egenskaper går förlorade.

När du kombinerar objekt uppträder hål där objekten överlappar varandra.

Illustration av kombinerade objekt

I illustrationen är de icke-kombinerade objekten placerade till vänster och de kombinerade objekten till höger.

Bilda former

Du kan skapa former genom att tillämpa kommandona Former - Sammanfoga, Dra ifrån och Skära av på två eller fler ritobjekt.

Symbolen Info

Formkommandon fungerar bara på 2D-objekt.


Skapade former hämtar egenskaperna från det objekt som är längst ned i stapeln.

Så här skapar du en form:

  1. Markera minst två 2D-objekt.

  2. Choose Shape and one of the following:

Formkommandon

På de följande bilderna ser du de ursprungliga ytorna till vänster och resultatet av kommandot bredvid till höger.

Former - Sammansmält

Illustration av sammanfogade former

De markerade polygonerna smälts samman så att du får ett objekt vars yta är summan av alla delobjekt (logiskt ELLER).

Former - Dra ifrån

Illustration av former som har dragits ifrån

Alla andra markerade polygoner dras ifrån den polygon som ligger underst.

Former - Skär av

Illustration av former som korsar varandra

De markerade polygonerna sammanfattas till en enda polygon som motsvarar snittmängden av alla ytor (logiskt OCH).

Ytan utanför det överlappande området tas bort.

Stötta oss!