Diagramguiden - Dataserier

På den här sidan i Diagramguiden kan du ändra källområdet för alla dataserier separat, inklusive deras etiketter. Du kan även ändra området för kategorierna. Du kan först markera dataområdet på sidan Dataområde och sedan ta bort onödiga dataserier eller lägga till dataserier från andra celler här.

Symbolen Tips

Om det tycks vara alltför många alternativ på den här sidan, definierar du bara dataområdet på sidan Diagramguiden - Dataområde och hoppar över denna sida.


Så här använder du det här kommandot...

Välj Infoga - Diagram...

Icon

Infoga diagram

Dubbelklicka på ett diagram och välj sedan Format - Dataområden


Den här dialogrutan är endast tillgänglig för diagram som bygger på en Calc- eller Writer tabell.

Press Shift+F1 and point to a control to learn more about that control.

Ordna dataserier

I listrutan Dataserie visas en lista över alla dataserier i det aktuella diagrammet.

Redigera dataserier

  1. Klicka på en post i listan om du vill visa och redigera egenskaperna för posten.

    I listrutan Dataområden visas funktionsnamnen och cellområdena för dataseriens komponenter.

  2. Klicka på en post och redigera sedan innehållet i textrutan nedan.

    Etiketten bredvid textrutan anger vilken funktion som valts.

  3. Ange området eller klicka på Välj dataområde för att minimera dialogrutan och välja området med musen.

    Om du vill ha ett dataområde med flera cellområden som inte är placerade bredvid varandra, anger du det första området och lägger sedan manuellt till ett semikolon på slutet. Fortsätt sedan att ange de övriga områdena. Använd ett semikolon som avgränsare mellan områdena.

Området för en datafunktion, som Y-värden, får inte inkludera en etikettcell.

Redigera kategorier eller dataetiketter

Beroende på vilken diagramtyp det är, visas texterna på X-axeln eller som dataetiketter.

Stötta oss!