Diagramtyp, kurs

On the first page of the Chart Wizard you can choose a chart type.

Så här använder du det här kommandot...

Välj Infoga - Diagram...

Icon

Infoga diagram


Kurs

Ett kursdiagram illustrerar den marknadstrend som går att utläsa ur första priset, lägsta priset, högsta priset och stängningspriset. Även transaktionsvolymen kan visas.

När det gäller kursdiagram är det viktigt att dataserierna kommer i rätt ordning. Informationen bör ordnas så som visas i exempeltabellen nedan.

A

B

C

D

E

F

1

Transaktionsvolym

Första pris

Lägsta (lägsta pris)

Högsta (högsta pris)

Stängningspris

2

Måndag

2500

20

15

25

17

3

Tisdag

3500

32

22

37

30

4

Onsdag

1000

15

15

17

17

5

Torsdag

2200

40

30

47

35

6

Fredag

4600

27

20

32

31


Värdena för första, lägsta, högsta och sista i en rad bildar tillsammans en dataenhet i diagrammet. En dataserie för kurspris består av flera rader som innehåller sådana dataenheter. Kolumnen som innehåller transaktionsvolymen kan utgöra en andra dataserie.

Du kanske inte behöver alla kolumner, det beror på vilken variant du väljer.

Varianter av kursdiagram

Choose the Stock chart type on the first page of the Chart Wizard. Then select one of the four variants.

Typ 1

Based on low and high column the Type 1 shows the distance between bottom price (low) and top price (high) by a vertical line.

Based on low, high, and close column Type 1 shows an additional horizontal mark for the closing price.

Typ 2

Baserat på första, lägsta, högsta och sista genererar Typ 2 det traditionella "candlestick-diagrammet". I typ 2 dras den vertikala linjen mellan lägsta och högsta pris och en rektangel infogas framför. Den visualiserar intervallet mellan första och sista priset. Om du klickar på rektangeln visas mer information i statusbaren. LibreOffice använder olika fyllningsfärger för stigande värden (första priset är lägre än sista priset) och fallande värden.

Typ 3

Baserat på volym, lägsta, högsta och sista ritar diagram Typ 3 ett diagram som Typ 1, med extra staplar för transaktionsvolymen.

Typ 4

Baserat på alla fem datakolumner volym, första, lägsta, högsta, och sista, kombinerar Typ 4 ett diagram av typ 2 med ett stapeldiagram för transaktionsvolymen.

Eftersom måttenheten för transaktionsvolymer kan vara "enheter", infogas en andra Y-axel i diagramtyp 3 och 4. Prisaxeln visas på höger sida och volymaxeln på vänster sida.

Ange datakällan

Diagram baserade på egna data

To change the data series of a chart having its own data, choose Chart Data Table from the View menu or from the context menu of the chart in edit mode.

I en inbäddad diagramdatatabell ordnas dataserien alltid i kolumner.

For a new stock chart first use a column chart. Add the columns you need and enter your data in the order which is shown in the example, omitting any columns not required for the desired variant. Use Move Series Right to change the column order. Close the chart data table. Now use the Chart Type dialog to change to the stock chart variant.

Om du redan har ett kursdiagram och vill ändra variant, börjar du med att ändra diagramtypen till ett kolumndiagram, lägger till eller tar bort kolumner så att det passar din variant, och ändrar sedan tillbaka till ett kursdiagram.

Skriv inte namnet på en dataserie i en rad. Skriv namnet i fältet ovanför funktionsnamnet.

Radernas ordning avgör hur kategorierna placeras i diagrammet. Använd Byt plats på rader om du vill ändra ordningsföljden.

Diagram baserade på Calc- eller Writer-tabeller

You can choose or alter a data range on the second page of the Chart Wizard or in the Data Range dialog. For fine tuning use the Data Series dialog.

Ange ett dataområde genom att göra något av följande:

  1. Ange dataområdet i textrutan.

    I Calc skulle ett exempel på ett dataområde kunna vara "$Blad1.$B$3:$B$14". Observera att ett dataområde kan bestå av mer än ett område i ett kalkylblad, t.ex. "$Blad1.A1:A5;$Blad1.D1:D5" är också ett giltigt dataområde. I Writer skulle ett exempel på ett dataområde kunna vara "Tabell1.A1:E4".

    Så länge syntaxen inte är korrekt, visar LibreOffice texten i rött.

  1. In Calc, click Select data range to minimize the dialog, then drag to select the data range. When you release the mouse, the data are entered. Click Select data range again to add a data range. In the input field of the minimized dialog, click after the entry and type a semicolon. Then drag to select the next range.

Klicka på ett av alternativen för dataserier i rader eller i kolumner.

Kursdiagrammets data visas "i kolumner", om informationen i en rad tillhör samma "candlestick".

Finjustera dataområdena för tabellbaserade kursdiagram

You can organize data series and edit the source for parts of single data series on the third page of the Chart Wizard or on the page Data Series in the Data Range dialog.

Ordna dataserie

I områdetdataserier till vänster i dialogrutan, kan du ordna dataserien för det aktuella diagrammet. Kursdiagram har minst en dataserie som innehåller priserna. De kan också ha en andra dataserie som anger transaktionsvolymen.

Om du har mer än en dataserie för pris, ordnar du dem med hjälp av uppåt- och nedåtpilarna. Ordningsföljden avgör hur de placeras i i diagrammet. Gör samma sak för volymdataserier. Du kan inte byta plats på pris- och volymdataserier.

Om du vill ta bort en dataserie markerar du den i listan och klickar påTa bort.

Om du vill lägga till en dataserie, väljer du en av de befintliga dataserierna och klickar på Lägg till. Du får en tom post nedanför den valda, som är av samma typ. Om du inte har någon prisdataserie eller volymdataserie, måste du först markera ett område för dessa serier i dialogrutan Dataområde.

Ange dataområden

I dialogrutan Dataområden kan du ställa in eller ändra dataområdet för varje komponent i den valda dataserien.

I den övre listan ser du funktionsnamnen på komponenterna och aktuella värden. När du har valt en funktion kan du ändra värdet i textrutan under listan. Etiketten anger vilken funktion som valts.

Ange området i textrutan eller klicka på Välj dataområde för att minimera dialogrutan och välja området med musen.

Välj Första kurs, Sista kurs, Högsta kurs och Lägsta kurs i valfri ordning. Ange endast områdena för de funktioner som du behöver för den valda varianten av kursdiagrammet. Områdena behöver inte ligga bredvid varandra i tabellen.

Förklaring

I förklaringen visas etiketterna från första raden eller kolumnen, eller från det enskilda område som du har angett i dialogrutanDataserier. Om ditt diagram inte innehåller etiketter, visar förklaringen text som "Rad 1, Rad 2, ...", eller "Kolumn A, Kolumn B, ..." i enlighet med diagraminformationens radnummer eller kolumnbokstav.

Förklaringen visar värdet från området du angav i fältet Namnområde i dialogrutan Dataområde. Standardposten är kolumnrubriken för kolumnen Stängningspris.

Välj ett av placeringsalternativen. När diagrammet är klart kan du ange andra positioner på Format-menyn.

Stötta oss!