Diagramtyp, Kolumn och Linje

På den första sidan i Diagramguiden kan du välja en diagramtyp.

Så här använder du det här kommandot...

Välj Infoga - Diagram...

Icon

Infoga diagram


Kolumn och linje

Ett kolumn- och linjediagram är en kombination av ett kolumndiagram och ett linjediagram.

Välj en av varianterna

Du kan infoga en andra Y-axel med Infoga - Axlar när du är klar med guiden.

Så här anger du ett dataområde

Kolumnerna längst till vänster (eller de översta raderna) i det valda dataområdet innehåller de data som visas som kolumnobjekt. De andra kolumnerna eller raderna i dataområdet innehåller informationen för linjeobjekten. Du kan ändra den här tilldelningen i dialogrutan Dataserie.

  1. Välj dataområdet.

  2. Klicka på ett av alternativen för dataserier i rader eller i kolumner.

  3. Kontrollera om dataområdet har etiketter i första raden eller i första kolumnen eller i båda.

Ordna dataserier

I listrutan Dataserie visas en lista över alla dataserier i det aktuella diagrammet.

Kolumndataserien är placerad överst i listan, linjedataserien längst ned i listan.

Redigera dataserier

  1. Klicka på en post i listan om du vill visa och redigera egenskaperna för posten.

    I listrutan Dataområden visas funktionsnamnen och cellområdena för dataseriens komponenter.

  2. Klicka på en post och redigera sedan innehållet i textrutan nedan.

    Etiketten bredvid textrutan anger vilken funktion som valts.

  3. Ange området eller klicka på Välj dataområde för att minimera dialogrutan och välja området med musen.

Området för en datafunktion, som Y-värden, får inte inkludera en etikettcell.

Redigera kategorier eller dataetiketter

Värdena i området Kategorier visas som etiketter på X-axeln.

Infoga diagramelement

Använd sidan Diagramelement i Diagramguiden om du vill infoga något av följande element:

För ytterligare element, använd diagrammets Infoga-meny i redigeringsläge. Där kan du definiera följande element:

Ange olika dataetiketter för varje dataserie med hjälp av egenskapsdialogrutan för dataserien.

Stötta oss!