Skala

Kontrollerar axelns placering.

Så här använder du det här kommandot...

Välj Format - Axel - Y-axel - Skala(Diagram)


Axlarna skalas automatiskt av LibreOffice så att alla värden visas optimalt.

Du kan ändra axlarnas skalning manuellt om du vill uppnå specifika resultat. Genom att växla nollinjen uppåt kan du t.ex. visa bara det översta området på kolumnerna.

Skala

I det här området anger du värdena för axelindelningen. De fem egenskaperna Minimum, Maximum, Huvudintervall, Delintervallantal och Referensvärde kan du låta sätta automatiskt.

Minimum

Definierar det minsta värdet för axelns början.

Maximum

Definierar det största värdet som axeln kan avslutas med.

Huvudintervall

Definierar intervallet för axlarnas huvudindelning. Huvudintervallet får inte vara store än värdeområdet.

Delintervallantal

Definierar intervallet för axlarnas indelning.

Referensvärde

Anger vid vilka positioner som värdena längs axeln ska visas.

Automatiskt

Du måste först avmarkera alternativet Automatiskt för att kunna ändra värdena.

Symbolen Info

Om du vill arbeta med "fasta" värden bör du inaktivera det här alternativet. Detta förhindrar att det sker någon automatisk (dynamisk) skalning.


Logaritmisk skalning

Anger att du vill att axeln ska delas logaritmiskt.

Symbolen Info

Använd denna funktion om du har värden som avviker kraftigt från varandra. Med logaritmisk skalning åstadkommer du att avstånden mellan axelns gitterlinjer är lika fastän de har olika värden.


Omvänd riktning

Definierar var långa och höga värden ska visas på i axeln. Omarkerat läge är den matematiska riktningen. Det innebär att för kartesianska koordinatsystem visar x-axeln låga värden till vänster och y-axeln visar låga värden längst ned. I polära koordinatsystem är den matematiska vinkelaxelriktningen motsols och den radiella axeln sträcker sig från inre till yttre.

Typ

För vissa axeltyper kan du välja formatera en axel som text eller datum, alternativt kan du låta programmet avgöra formatet automatiskt. För axeltypen "Datum" kan du ange följande alternativ.

De min- och maxvärden som ska visas i skalornas ände.

Byter till att visa mer eller mindre detaljer.

Välj om du vill visa alla poster i sökningen.

Välj om du vill visa alla poster i sökningen.

Stötta oss!