Etikett

Ändrar justeringen för axlar eller rubriketiketter.

En del av alternativen som är listade här är inte tillgängliga för alla etiketter. Det finns t.ex. olika alternativ för 2D- och 3D-objektsetiketter.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Axis (Charts)


Visa etikett

Anger om axeletiketterna ska visas eller döljas.

Med ikonen Axelrubrik på/av på verktygsraden Formatering kan du växla mellan att aktivera och inaktivera etiketter för alla axlar.

Ikon

Axlar på/av

Rotera etikett

Definierar cellinnehållets textriktning. Klicka på en av ABCD-knapparna om du vill tilldela den riktning som krävs.

ABCD-hjul

Genom att klicka någonstans på hjulet fastställer du orienteringen för den variabla texten. Bokstäverna ABCD på knappen motsvarar den nya inställningen.

ABCD-knapp

Ger cellinnehållet en vertikal textorientering.

Symbolen Info

En lodrät X-axeletikett kan komma att "klippas av" av X-axelns linje.


Grader

Gör att du manuellt kan ange orienteringens vinkel.

Textflöde

Bestämmer dataetikettens textflöde.

Överlappning

Anger att text i celler kan överlappa andra celler. Detta är speciellt användbart om det är ont om utrymme. Det här alternativet är inte tillgängligt tillsammans med andra rubrikriktningar.

Brytning

Tillåter en textbrytning.

Följande alternativ är inte alltid tillgängliga:

Placering

Alternativen under den här fliken är bara tillgängliga för 2D-diagram, under Format - Axel - Y-axel eller X-axel. I det här området kan du definiera justeringen för nummeretiketterna på X- och Y-axlarna.

Bredvid varandra

Ordnar nummer på axeln sida vid sida.

Upphöjt/nedsänkt

Gör numren på axeln nedsänkta, jämna nummer lägre än udda nummer.

Nedsänkt/upphöjt

Gör numren på axeln nedsänkta, udda nummer lägre än jämna nummer.

Automatiskt

Ordnar numren på axlarna automatiskt.

Symbolen Info

Om diagrammet är för litet kan det uppstå problem med att visa etiketter. Du undviker detta genom att antingen förstora vyn eller minska teckensnittets storlek.


Skrivriktning

Ange den textriktning som ska gälla i ett stycke med complex textlayout (CTL). Den här funktionen är endast tillgänglig om stödet för komplex textlayout är aktivt.

Stötta oss!