Alternativ

Använd den här dialogrutan för att definiera vissa alternativ som är tillgängliga för vissa diagramtyper. Innehållet i dialogrutan Alternativ varierar beroende på diagramtyp.

Så här använder du det här kommandot...

Välj Format - Formatera markering - Dataserie - Alternativ (Diagram)


Justera dataserie mot:

I det här området kan du välja mellan två skalningar av y-axeln. Axlarna kan bara skalas och förses med attribut separat.

Primär Y-axel

Det här alternativet är aktivt som standard. Alla dataserier justeras efter den primära Y-axeln.

Sekundär Y-axel

Ändrar skalningen av Y-axeln. Den här axeln är bara synlig om den tilldelats åtminstone en dataserie och om axelvyn är aktiv.

Inställningar

Bestäm inställningarna för ett stapeldiagram i det här området. Alla ändringar gäller alla dataserier i diagrammet inte bara markerade data.

Avstånd

Definierar avståndet mellan kolumnerna i procent. Det maximala avståndet är 600 %.

Överlappning

Definierar de nödvändiga inställningarna för överlappande dataserier. Du kan välja mellan -100 och +100 %.

Förbindelselinjer

Markera den här kryssrutan för staplade diagram och procentstapeldiagram (vertikala staplar) om du vill ansluta till kolumnnivåerna som tillhör linjerna.

Visa staplar sida vid sida

Om två axlar visas i ett stapeldiagram och vissa dataserier är kopplade till den första axeln medan andra dataserier är kopplade till den andra axeln, visas båda dataserierna var för sig och överlappar varandra.

Resultatet blir att staplar som är kopplade till den första y-axeln är helt dolda av staplar som är kopplade till den andra y-axeln. För att undvika det här aktiverar du alternativet som visar staplar sida vid sida. Staplarna från olika dataserier visas som om de endast var kopplade till en axel.

Medsols

Tillgängligt för tårt- och cirkeldiagram. Delarna i ett tårtdiagram ordnas motsols som standard. Aktivera kryssrutan Medsols för att rita delarna i motsatt riktning.

Startvinkel

Dra den lilla pricken längs cirkeln eller klicka någonstans i cirkeln för att ange startvinkeln för ett tårt- eller cirkeldiagram. Startvinkeln är det matematiska vinkelläget där den första delen ritas. Värdet på 90 grader ritar den första delen vid klockan 12-läget. Om värdet är 0 grader börjar det första segmentet där siffran 3 skulle ha stått på en urtavla.

Symbolen Info

I 3D-tårt- och cirkeldiagram som skapades med äldre versioner av programvaran är startvinkeln 0 grader i stället för 90. För äldre och nyare 2D-diagram är standardvinkeln 90 grader.


Symbolen Info

När du ändrar startvinkeln eller riktningen visas de ändrade värdena endast i aktuella versioner av programvaran. Äldre programvaruversioner visar samma dokument med standardvärden: Riktningen ska alltid vara motsols med ett startvärde på 90 grader (2D-diagram) eller 0 grader (3D-tårtdiagram).


Grader

Ange ett startvärde för vinkeln mellan 0 och 359 grader. Du kan även klicka på pilarna för att ändra det visade värdet.

Plotta saknade värden

Ibland saknas värden i en dataserie som visas i ett diagram. Du kan välja bland olika alternativ för att plotta saknade värden. Alternativen är endast tillgängliga för vissa diagramtyper.

Lämna mellanrum

När ett värde saknas visas inga data. Det här är standardinställningen för diagramtyperna kolumn, stapel, linje och nät.

Anta noll

När ett värde saknas visas y-värdet som noll. Det här är standardinställningen för diagramtypen ytdiagram.

Fortsätt linje

När ett värde saknas visas en interpolering av intilliggande värden. Det här är standardinställningen för diagramtypen XY.

Inkludera värden från dolda celler

Markera det här alternativet om du också vill visa värden för dolda celler i källcellområdet.

Hide legend entry

Do not show legend entry for the selected data series or data point.

Stötta oss!