Adresser och referenser, absoluta och relativa

Relativ adressering

Med A1 adresseras cellen i kolumn A och rad 1. Ett område av intilliggande celler adresserar du genom att ange det vänstra övre hörnet av området och sedan sätta ett kolon. Ange slutligen den högra undre cellen av området. Det kvadratiska området av de första fyra cellerna i hörnet uppe till vänster heter då A1:B2.

Vid den här typen av adressering av ett område är referensen till A1:B2 en relativ referens. Relativ betyder här att referensen till det här området anpassas när du kopierar formlerna.

Absolut adressering

Absolute referencing is the opposite of relative addressing. A dollar sign is placed before each letter and number in an absolute reference, for example, $A$1:$B$2.

Symbolen Tips

LibreOffice can convert the current reference, in which the cursor is positioned in the input line, from relative to absolute and vice versa by pressing F4. If you start with a relative address such as A1, the first time you press this key combination, both row and column are set to absolute references ($A$1). The second time, only the row (A$1), and the third time, only the column ($A1). If you press the key combination once more, both column and row references are switched back to relative (A1)


LibreOffice Calc shows the references to a formula. If, for example, you click the formula =SUM(A1:C5;D15:D24) in a cell, the two referenced areas in the sheet will be highlighted in color. For example, the formula component "A1:C5" may be in blue and the cell range in question bordered in the same shade of blue. The next formula component "D15:D24" can be marked in red in the same way.

När används relativa och när används absoluta referenser?

Vad utmärker en relativ referens? Anta att du i cell E1 vill beräkna summan av cellerna i området A1:B2. Skriv följande formel i E1: =SUMMA(A1:B2). Om du senare infogar en ny kolumn framför kolumn A, kommer de element som du vill addera att finnas i B1:C2 och formeln att placeras i F1, inte i E1. När du har infogat den nya kolumnen måste du därför kontrollera och korrigera alla formler i tabellen, och eventuellt i andra tabeller.

Dessbättre gör LibreOffice arbetet åt dig. När du har infogat en ny kolumn A uppdateras formeln =SUMMA(A1:B2) automatiskt till =SUMMA(B1:C2). Radnummer justeras också automatiskt när en ny rad 1 infogas. Absoluta och relativa referenser justeras alltid i LibreOffice Calc när ett referensområde flyttas. Om du kopierar formler bör du vara aktsam eftersom endast de relativa referenserna justeras, inte de absoluta.

Absoluta referenser används när en beräkning refererar till en viss cell i tabellen. Om en formel som refererar till exakt den här cellen kopieras relativt till en cell nedanför den ursprungliga cellen, flyttas även referensen nedåt om du inte definierar cellkoordinaterna som absoluta.

Bortsett från när nya rader och kolumner infogas kan referenser ändras också när en befintlig formel som refererar till vissa celler kopieras till ett annat område i tabellen. Anta att du matade in formeln =SUMMA(A1:A9) i rad 10. Om du vill beräkna summan för kolumnen närmast till höger kopierar du bara den här formeln till cellen till höger. Kopian av formeln i kolumn B justeras automatiskt till =SUMMA(B1:B9).

Stötta oss!