Adresser och referenser, absoluta och relativa

Cell references

An individual cell is fully identified by the sheet it belongs, the column identifier (letter) located along the top of the columns and a row identifier (number) found along the left-hand side of the spreadsheet. On spreadsheets read from left to right, the complete reference for the upper left cell of the sheet is Sheet.A1.

Cell ranges

You can reference a set of cells by referencing them in ranges. Ranges can be a block of cells, entire set of columns and entire set of rows. The range A1:B2 is the first four cells in the upper left corner of the sheet. Range A:E contains all the cells of column A, B, C, D and E. Range 2:5 contains all the cells of row 2, 3, 4 and 5.

The reference to a cell of another document contains the fully qualified name of the other document between single quotes ('), then a hash #, then the name of the sheet of the other document, followed by a period and the name or reference of the cell.

For example, .

note

The path and document name URI must always be enclosed in single quotes. If the name contains single quotes (') they must be escaped using two single quotes (''). Only a sheet name may not be quoted if it does not contain a space or a character that would be an operator or the name would be pure numeric (for example, '123' must be quoted).


Referensoperatorer

Operatorerna returnerar ett cellområde utan celler eller med en eller flera celler.

Område har den högsta prioriteten, sedan skärningspunkt och därefter union.

Operator

Namn

Example

:

Område

A1:C108, A:D or 3:13

!

Snitt

SUMMA(A1:B6!B5:C12)

Här ligger cellerna B5 och B6 i snittet och deras summa beräknas.

~

Länkning eller union

Takes two references and returns a reference list, which is a concatenation of the left reference followed by the right reference. Double entries are referenced twice.

=COUNT(A1:B2~B2:C3) counts values of A1:B2 and B2:C3. Note that the cell B2 is counted twice.

=INDEX(A1:B2~C1:D2;2;1;2) selects cell C2, that is, the first cell of the second row, first column, of the second range (C1:D2) of the range list.


note

A reference list is not allowed inside an array expression.


Relativ adressering

Med A1 adresseras cellen i kolumn A och rad 1. Ett område av intilliggande celler adresserar du genom att ange det vänstra övre hörnet av området och sedan sätta ett kolon. Ange slutligen den högra undre cellen av området. Det kvadratiska området av de första fyra cellerna i hörnet uppe till vänster heter då A1:B2.

Vid den här typen av adressering av ett område är referensen till A1:B2 en relativ referens. Relativ betyder här att referensen till det här området anpassas när du kopierar formlerna.

Absolut adressering

Absolute referencing is the opposite of relative addressing. A dollar sign is placed before each letter and number in an absolute reference, for example, $A$1:$B$2.

tip

LibreOffice can convert the current reference, in which the cursor is positioned in the input line, from relative to absolute and vice versa by pressing F4. If you start with a relative address such as A1, the first time you press this key combination, both row and column are set to absolute references ($A$1). The second time, only the row (A$1), and the third time, only the column ($A1). If you press the key combination once more, both column and row references are switched back to relative (A1)


LibreOffice Calc shows the references to a formula. If, for example, you click the formula =SUM(A1:C5;D15:D24) in a cell, the two referenced areas in the sheet will be highlighted in color. For example, the formula component "A1:C5" may be in blue and the cell range in question bordered in the same shade of blue. The next formula component "D15:D24" can be marked in red in the same way.

När används relativa och när används absoluta referenser?

Vad utmärker en relativ referens? Anta att du i cell E1 vill beräkna summan av cellerna i området A1:B2. Skriv följande formel i E1: =SUMMA(A1:B2). Om du senare infogar en ny kolumn framför kolumn A, kommer de element som du vill addera att finnas i B1:C2 och formeln att placeras i F1, inte i E1. När du har infogat den nya kolumnen måste du därför kontrollera och korrigera alla formler i tabellen, och eventuellt i andra tabeller.

Dessbättre gör LibreOffice arbetet åt dig. När du har infogat en ny kolumn A uppdateras formeln =SUMMA(A1:B2) automatiskt till =SUMMA(B1:C2). Radnummer justeras också automatiskt när en ny rad 1 infogas. Absoluta och relativa referenser justeras alltid i LibreOffice Calc när ett referensområde flyttas. Om du kopierar formler bör du vara aktsam eftersom endast de relativa referenserna justeras, inte de absoluta.

Absoluta referenser används när en beräkning refererar till en viss cell i tabellen. Om en formel som refererar till exakt den här cellen kopieras relativt till en cell nedanför den ursprungliga cellen, flyttas även referensen nedåt om du inte definierar cellkoordinaterna som absoluta.

Bortsett från när nya rader och kolumner infogas kan referenser ändras också när en befintlig formel som refererar till vissa celler kopieras till ett annat område i tabellen. Anta att du matade in formeln =SUMMA(A1:A9) i rad 10. Om du vill beräkna summan för kolumnen närmast till höger kopierar du bara den här formeln till cellen till höger. Kopian av formeln i kolumn B justeras automatiskt till =SUMMA(B1:B9).

Stötta oss!