Konvertera text till tal

Defaults settings in Calc converts text inside cells to the respective numeric values if an unambiguous conversion is possible. If no conversion is possible, Calc returns a #VALUE! error.

Only integer numbers including exponent are converted, and ISO 8601 dates and times in their extended formats with separators. Anything else, like fractional numbers with decimal separators or dates other than ISO 8601, is not converted, as the text string would be locale dependent. Leading and trailing blanks are ignored.

Följande ISO 8601-format konverteras:

De två första bokstäverna i ÅÅÅÅ (som anger sekel) får inte utelämnas. I stället för datum- och tidsavgränsaren T kan ett (1) blanksteg användas.

Om ett datum anges måste det vara giltigt enligt den vanliga (gregorianska) kalendern. I det här fallet måste det valfria klockslaget befinna sig i intervallet 00:00 till 23:59:59.99999...

Om bara en tidssträng anges kan den ha ett timvärde på mer än 24, medan maxvärdet för minuter och sekunder är 59.

note

The conversion is done for single scalar values only, not within ranges.


The conversion is done for single scalar values, as in =A1+A2, or ="1E2"+1. Cell range arguments are not affected, so SUM(A1:A2) differs from A1+A2 if at least one of the two cells contain a convertible string.

Strängar i formler konverteras också, t.ex. i ="1999-11-22"+42, som returnerar datumet 42 dagar efter 22 november 1999. Beräkningar med lokaliserade datum som strängar i formeln returnerar ett fel. Den lokaliserade datumsträngen "11/22/1999" eller "22.11.1999" går t.ex. inte att använda vid automatisk konvertering.

warning

Att använda funktioner där ett eller flera argument är sök-kritierier som representerar reguljära uttryck, ger ett första försök att konvertera söksträngen till ett tal. Till exempel, ".0" konverteras till 0.0 och så vidare. Om det lyckas så gör ett försök att matcha numeriskt istället för strängbaserat. Men om en locale används där decimalskiljetecknet inte är punkt kommer det att evalueras som reguljärt uttryck. För att tvinga en matchning som strängbaserat reguljärt uttryck istället för numeriskt som ett tal kan du använda något som inte kan tolkas som ett tal, till exmpel ".[0]", ".\0" eller "(?i).0".


Exempel

In A1 enter the text '1e2 (which is converted to the number 100 internally).

In A2 enter =A1+1 (which correctly results in 101).

The formula =SUM(A1:A2), returns 101 instead of 201 because the conversion does not occur in a range, only for single scalar values. Here, '1e2 is treated as string which is ignored for the SUM function.

=SUM("1E2";1) returns #VALUE! because SUM() and some others that iterate over number sequences explicitly check the argument type.

Changing the default text to number conversion settings

The text to number conversion can be customized in the Detailed Calculation Settings option.

Stötta oss!