Använda målvärdessökning

Med hjälp av målvärdessökning fastställer du ett värde, vilket som del av en formel leder till ett resultat som du fördefinierar av formeln. Du definierar alltså formeln med flera fasta värden och ett variabelt värde och resultatet av formeln.

Exempel på målsökning

Om du vill beräkna den årliga avkastningen (A) skapar du en tabell med värden för kapitalet (K), antalet år (n) och räntesatsen (r). Formeln är:

A = K * n* r

Anta att räntesatsen r på 7,5 % och antalet år n (1) är konstant. Du vill emellertid ta reda på hur mycket det investerade kapitalet K måste öka för att få en viss avkastning på R. I det här exemplet beräknar du hur mycket kapital K som behövs om du vill ha en årlig ränta på 15 000 kronor.

Ange vart och ett av värdena för Kapital K (ett godtyckligt värde som 100 000 kr), antal år n (1) och räntesats r (7,5 %) i olika celler. Ange en formel som ska beräkna räntan R i en annan cell. I stället för K, n och r använder du referensen till respektive cell som innehåller värdet.

  1. Placera markören i cellen som innehåller räntan R och välj Verktyg - Målsökning. Dialogrutan Målsökning visas.

  2. I fältet Formelcell är redan rätt cell angiven.

  3. Placera markören i fältet Variabel cell. Klicka i tabellen på den cell som innehåller värdet som ska ändras, i det här exemplet är det cellen med kapitalvärdet K.

  4. Skriv in det förväntade resultatet av formeln i textrutan Målvärde. I det här exemplet är värdet 15 000. Klicka på OK.

  5. En dialogruta visas med information om att målsökningen lyckades. Klicka på Ja om du vill mata in resultatet i cellen med det variabla värdet.

Stötta oss!