Importera och exportera CSV-textfiler med formler

CSV-filer är textfiler som innehåller cellinnehållet för en enda tabell. Kommatecken, semikolon och andra tecken kan användas som fältavgränsare mellan cellerna. Textsträngar sätts inom citattecken, tal skrivs direkt utan citattecken.

Så här importerar du en csv-fil

 1. Välj Arkiv - Öppna.

 2. I fältetFiltyp markerar du formatet "Text CSV". Markera filen och klicka på Öppna. När en fil har filnamnstillägget .csv identifieras filtypen automatiskt.

 3. Dialogrutan Textimport visas. Klicka på OK.

Symbolen Tips

Om csv-filen innehåller formler och du vill importera resultaten från dessa formler, väljer du – LibreOffice Calc – Vy och avmarkerar kryssrutan Formler.


Så här exporterar du formler och värden som csv-filer

 1. Klicka på tabellen som ska skrivas som en CSV-fil.

 2. Om du vill exportera formlerna som formler, t.ex. i form av =SUMMA(A1:B5), gör du så här:

  Välj – LibreOffice Calc – Vy.

  Markera kryssrutan Formler under Visa. Klicka på OK.

  Om du vill exportera resultatet av beräkningar i stället för formlerna markerar du inte Formler.

 3. Välj Arkiv - Spara som. Dialogrutan Spara som öppnas.

 4. I fältet Filtyp markerar du formatet "Text CSV".

 5. Ange ett namn och klicka på Spara.

 6. I dialogrutan Textexport som visas markerar du teckenuppsättning, fält- och textavgränsare för de data som ska exporteras. Bekräfta med OK.

 7. Avmarkera eventuellt rutan Formler igen när du har sparat så att du ser de beräknade resultaten i tabellen igen.

LibreOffice Calc – Vy.

Textexport

Textimport

Stötta oss!