Felkoder i LibreOffice Calc

Följande tabell är en översikt över felmeddelandena i LibreOffice Calc. Om felet inträffar i den cell där markören är placerad visas felmeddelandet på statusraden.

Felkod

Meddelande

Förklaring

###

inga

Cellen är inte tillräckligt bred för att visa innehållet.

#FMT

none

This value is outside of limits valid for this format

501

Ogiltigt tecken

Tecken i en formel är ogiltigt.

502

Ogiltigt argument

Funktionsargumenten är inte giltiga. Det kan till exempel vara ett negativt tal till funktionen ROT(), för negativa tal bör du använda IMROT() istället.

503
#NUM!

Ogiltig flyttalsoperation

En beräkning resulterar i ett spill för det definierade värdeområdet.

504

Fel i parameterlistan

Ogiltig funktionsparameter, t.ex. text i stället för ett tal, eller en domänreferens i stället för en cellreferens.

507, 508

Felplacerade parenteser

Parentes saknas, t.ex. avslutande parentes, men ingen öppnande parentes.

509

Operator saknas

Operator saknas, t.ex. "=2(3+4) * " där operatorn mellan "2" och "(" saknas.

510

Variabel saknas

Variabel saknas, t.ex. när två operatorer tillsammans är "=1+*2".

511

Variabel saknas

Funktionen kräver fler variabler än vad som används, t.ex. OCH() och ELLER().

512

Formel för lång

Kompilator: det totala antalet interna tecken, (d.v.s. operatorer, variabler, parenteser) i formeln överstiger 8192.

513

Sträng för lång

Compiler: an identifier in the formula exceeds 64 kB in size. Interpreter: a result of a string operation exceeds 64 kB in size.

514

Internt spill

Försök att använda sorteringsoperationen på för många numeriska data (max. 100 000) eller spill i beräkningsstacken.

515

Internal syntax error

Unknown error.

516

Internt syntaxfel

Matris som förväntas på beräkningsstacken är inte tillgänglig.

517

Internt syntaxfel

Okänd kod, t.ex. ett dokument med en nyare funktion laddas i en äldre version som inte innehåller den funktionen.

518

Internt syntaxfel

Variabeln är inte tillgänglig.

519
#VALUE!

No value (instead of Err:519 cell displays #VALUE!)

Formeln ger ett värde som inte överensstämmer med definitionen; alternativt innehåller en cell (som formeln refererar till) text istället för ett tal.

520

Internt syntaxfel

Kompilatorn skapar en okänd kompilatorkod.

521
#NULL!

Internal syntax error (instead of Err:521 cell displays #NULL!)

No code or no result.

522

Cirkelreferens

Formeln refererar direkt eller indirekt till sig själv och alternativet Iterationer har inte angetts under – LibreOffice Calc – Beräkna.

523

Beräkningssätt konvergerar inte

Funktionen missade ett målvärde, eller så kunde inte iterativa referenser uppnå den minsta förändringen inom det högsta antalet steg som anges.

524
#REF!

Not a valid reference (instead of Err:524 cell displays #REF!)

Kompilator: det gick inte att bestämma namnet på en kolumn- eller radbeskrivning. Tolk: kolumnen, raden eller bladet som innehåller en cell som formeln refererar till saknas.

525
#NAMN?

invalid names (instead of Err:525 cell displays #NAME?)

Det gick inte att utvärdera en identifierare, beroende på t.ex. ingen giltig referens, inget giltigt domännamn, ingen kolumn-/radetikett, inget makro, felaktig decimalavgänsare, add-in hittades inte.

526

Internt syntaxfel

Föråldrad och används inte längre, men kan komma från gamla dokument om resultatet är en formel från en domän.

527

Internt spill

Tolk: Alltför inkapslade referenser, till exempel när en cell refererar till en cell.

530

No AddIn

Interpreter: AddIn not found.

531

No Macro

Interpreter: Macro not found.

532
#DIV/0!

Division med noll

Divisionsoperator / om nämnaren är 0
Det finns fler funktioner som returnerar det här felet, till exempel:
VARP med färre än 1 argument
STDEVP med färre än 1 argument
VAR med färre än 2 argument
STDEV med färre än 2 argument
STANDARDIZE med stdev=0
NORMDIST med stdev=0

533

Nested arrays are not supported

For example, ={1;{2}}

538

Error: Array or matrix size

-

539

Unsupported inline array content

For example, ={1+2}

540

External content disabled

Happens if a function that requires (re)loading of external sources is encountered and the user hasn't confirmed reloading of external sources yet


Stötta oss!