Felmeddelande

Defines the error message that is displayed when invalid data is entered in a cell.

Du kan starta ett makro med ett felmeddelande också. Längst ned på den här sidan finns ett exempelmakro.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Data - Validity - Error Alert tab.


Visa felmeddelande när ogiltiga värden matas in

Visar det felmeddelande som du har skrivit in i området Innehåll när ogiltiga data skrivs in i en cell. När alternativet är aktiverat visas meddelandet för att förhindra ogiltiga inmatningar.

I båda fallen gäller att om du markerar "Stopp" tas inmatningen bort och det tidigare värdet återställs i cellen. Detsamma gäller om du stänger dialogrutorna "Varning" och "Information" genom att klicka på Avbryt. Om du stänger dialogrutorna med OK tas den ogiltiga inmatningen inte bort.

Innehåll

Åtgärd

Markera åtgärden som du vill ska vidtas när ogiltiga data matas in i en cell. Åtgärden "Stopp" hindrar den ogiltiga inmatningen och visar en dialogruta som du måste stänga genom att klicka på OK. Åtgärderna "Varning" och "Information" visar dialogrutor som du kan stänga genom att klicka på OK eller Avbryt. Den ogiltiga inmatningen hindras bara om du klickar på Avbryt.

Välj ut

Öppnar dialogrutan Makro där du kan markera makrot som körs när ogiltiga data matas in i en cell. Makrot körs efter att felmeddelandet visats.

Rubrik

Skriv in rubriken för makrot eller felmeddelandet som du vill ska visas när ogiltiga data matas in i en cell.

Felmeddelande

Skriv in meddelandet som du vill ska visas när ogiltiga data matas in i en cell.

Sample macro:

Below is a sample function that can be called when an error occurs. Note that the macro takes in two parameters that are passed on by LibreOffice when the function is called:

The function must return a Boolean value. If it returns True, the entered value is kept. If the function returns False, the entered value is erased and the previous value is restored.


  Function ExampleValidity(CellValue as String, CellAddress as String) as Boolean
    Dim msg as String
    Dim iAnswer as Integer
    Dim MB_FLAGS as Integer
    msg = "Invalid value: " & "'" & CellValue & "'"
    msg = msg & " in cell: " & "'" & CellAddress & "'"
    msg = msg & Chr(10) & "Accept anyway?"
    MB_FLAGS = MB_YESNO + MB_ICONEXCLAMATION + MB_DEFBUTTON2
    iAnswer = MsgBox (msg , MB_FLAGS, "Error message")
    ExampleValidity = (iAnswer = IDYES)
  End Function
 

Stötta oss!