Kriterier

Ange validitetsreglerna för de(n) markerade cellen/cellerna.

Så här använder du det här kommandot...

Menu Data - Validity - Criteria tab.


Du kan t.ex. definiera kriterier som: "Tal mellan 1 och 10" eller "Texter som inte är längre än 20 tecken".

Tillåt

Klicka på ett validitetsalternativ för de(n) markerade cellen/cellerna.

Följande villkor är tillgängliga:

Villkor

Effekt

Alla värden

Ingen begränsning

Whole numbers

Bara heltal som motsvarar villkoret.

Decimal

Alla tal som motsvarar villkoret.

Datum

Alla tal som motsvarar villkoret. De registrerade värdena formateras på motsvarande sätt när du öppnar dialogrutan nästa gång.

Tid

Alla tal som motsvarar villkoret. De registrerade värdena formateras på motsvarande sätt när du öppnar dialogrutan nästa gång.

Cellområde

Tillåt bara värden som finns i ett cellområde. Cellområdet kan anges exakt, eller som ett namngivet databasområde eller ett namngivet område. Området kan bestå av en kolumn eller en rad med celler. Om du anger ett område med kolumner och rader, används bara den första kolumnen.

Lista

Tillåt endast värden eller strängar som anges i en lista. Strängar och värden kan blandas. Tal returnerar sitt värde, så om du skriver talet 1 i listan, är posten 100 % också giltig.

Symbolen Info

Only up to 255 characters are saved, when using Excel format.


Textlängd

Inmatningar vars längd motsvarar villkoret.

Custom

Only allow values that result in the formula entered in the Formula box to return TRUE, when the formula is calculated with the entered value. The formula can be any expression that evaluates to a boolean value of TRUE or FALSE, or returns a numerical value, where a nonzero value is interpreted as TRUE and 0 is interpreted as FALSE.

Formulas can use relative referencing. For example, if cells A1:A4 were selected, the cursor is in cell A1 and ISODD(A1) is entered into the Formula box, then only odd numbers could be entered into cells A1 through A4.


Tillåt tomma celler

Tillsammans med Verktyg - Detektiv - Markera ogiltiga data anger detta om tomma celler visas som ogiltiga data (inaktiverad) eller inte (aktiverad).

Visa urvalslista

Shows a list of all valid strings or values to select from. The list can also be opened by selecting the cell and pressing .

Sortera poster stigande

Sorterar urvalslistan i stigande ordning och dubletter filtreras bort från listan. Om det här alternativet inte markeras används samma ordning som i datakällan.

Källa

Ange cellområdet som innehåller de giltiga värdena eller texten.

Poster

Ange posterna som ska fungera som giltiga värden eller textsträngar.

Data

Select the comparative operator that you want to use. The available operators depend on what you selected in the Allow box. If you select "between" or "not between", the Minimum and Maximum input boxes appear. Otherwise, only the Minimum, the Maximum, or the Value input boxes appear.

Value

Ange värdet för det datavaliditetsalternativ som du markerade i rutan Tillåt.

Minimum

Ange det minsta värdet för det datavaliditetsalternativ som du markerade i rutan Tillåt.

Maximum

Ange det största värdet för det datavaliditetsalternativ som du markerade i rutan Tillåt.

Stötta oss!